MENU
...ta pravá dovolená 30. sezóna

Vyhledávání zájezduPojištění klientů

Dokumenty související s pojištěním klientů:


Ceny zájezdů organizované CK Intertrans zahrnují pojištění záruky pro případ úpadku CK dle zákona 159/99 Sb., které CK uzavřela s pojišťovnou Generali pojišťovna, a. s., číslo smlouvy 1710120055 a u některých zájezdů i cestovní pojištění, které CK uzavřela s pojišťovnou Česká pojišťovna, a. s., včetně pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s odstoupením od cestovní smlouvy (cestovní pojištění je buď v ceně zájezdu nebo za příplatek, případně, pokud máte svoje, lze odečíst z ceny zájezdu).

Povinné smluvní pojištění CK

1. Na základě tohoto pojištění vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy CK z důvodu svého úpadku:
a) neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do ČR, pokud je tato doprava součástí zájezdu
b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil
c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze zčásti.
2. Nároky zákazníka, které mu vznikly proti CK v důsledku neplnění cestovní smlouvy, přecházejí na pojišťovnu, a to až do výše plnění, které mu pojišťovna poskytla.

Cestovní pojištění u zájezdů z katalogu ZIMA 2018 je za příplatek 415,- Kč. Toto pojištění zahrnuje úrazové pojištění, pojištění zavazadel a věcí osobní potřeby, pojištění odpovědnosti za škodu, připojištění stornopoplatků (odstupného) souvisejících se zrušením cesty do zahraničí a pojištění léčebných výloh v zahraničí, zahrnující asistenční pomoc společnosti Assistance Service.
2. Příslušná pojistná smlouva je pro seznámení se s rozsahem pojištění, nároků z pojištění a hlášení pojistných událostí k nahlédnutí u CK, event. OZ, průvodce/delegáta či jiné CK pověřené osoby. Asistenční kartu obdrží zákazník při nástupu na zájezd, při vlastní dopravě mu bude odeslána poštou spolu s pokyny na adresu bydliště uvedenou na cestovní smlouvě.
3. Vznik pojistné události hlásí zákazník (pojištěný) přímo pojišťovně; CK nepřísluší posuzovat existenci, případně výši uplatňovaných nároků z tohoto vztahu, může poskytnout pouze potřebnou součinnost.
4. V případě, že CK na základě žádosti zákazníka postiženého pojistnou událostí poskytne za něj úhradu léčebných či jiných nákladů, tento zákazník svým podpisem na formuláři vyslovuje souhlas s přechodem svých práv (postoupením pohledávky) na pojistné plnění vůči pojišťovně na CK.

Výše pojistných limitů za pojistné události
Léčebné výlohy, asistenční služba 3 000 000,- Kč
Osobní odpovědnost:
- za škodu na zdraví
2 000 000,- Kč
- za škodu na věci 1 000 000,- Kč
- škody finanční 500 000,- Kč
Ztráta/poškození zavazadel max. 20 000,- Kč
Úrazové pojištění:
- doba nezbytného léčení 20 000,- Kč
- trvalé následky 200 000,- Kč
- smrt 100 000,- Kč
Zrušení zájezdu (plnění 60–80 % stornopoplatku, max. do výše ...) 15 000,- Kč

V cestovním pojištění je zahrnuto:

  1. cestovní pojištění České pojišťovny, a. s., včetně pojištění léčebných výloh a pojištění na storno. Všichni účastníci zájezdu, včetně cizích státních příslušníků, jsou pojištěni na cestu a pobyt v zahraničí v rozsahu pojistné smlouvy uzavřené mezi CK a Českou pojišťovnou, a. s. Pojistný vztah vzniká výhradně mezi zákazníkem a pojišťovnou, CK zde působí jen jako obchodní zástupce. Přesné znění smlouvy je k nahlédnutí u CK/OZ, ev. průvodce/delegáta, či jiné CK pověřené osoby. Asistenční kartu obdržíte v autobuse, příp. jiným způsobem. Kartu si vyplníte dle pokynů pracovníka CK. Během zájezdu budete seznámeni, jak postupovat v případě naléhavé pomoci (získání náhradních cestovních dokladů, právní pomoc), lékařského ošetření či hospitalizace. V případě:
    1. zrušení zájezdu je klient povinen urychleně písemně uvědomit CK (OZ) o zrušení zájezdu a uvést pravdivý důvod. CK (OZ) vypočte výši stornopoplatku. Podmínkou vyřízení storna zájezdu je doplacení částky za zájezd min. do výše stornopoplatku a prokázání důvodů storna (např. úraz, závažné onemocnění, ... , dále viz pojistná smlouva). Následně poté se snaží jak cestovní kancelář, tak i zákazník sehnat náhradníka. Pokud se náhradník sežene, dostane zákazník celou částku zpět od CK/OZ, která si odečte pouze 200,- Kč jako manipulační poplatek. Pokud se náhradník nesežene do dne odjezdu příslušného zájezdu, CK pošle zákazníkovi potvrzení, že v uvedeném případě nebylo možné zajistit náhradníka. Navíc budou poštou zákazníkovi doručeny ještě další tiskopisy k vyplnění. Tyto doklady musí zákazník vyplnit, podepsat a spolu s potvrzením a ostatními doklady (lékařská zpráva, protokol policie či jiného orgánu, úmrtní list, příp. jiné doklady, které si pojišťovna vyžádá) zaslat pojišťovně. Likvidace a plnění ze strany pojišťovny probíhá až po odjetí příslušného zájezdu (měsíční vyúčtování s CK). Pojištění na storno zájezdu se nevztahuje na jedno až dvoudenní zájezdy.
    2. úrazu či využití pojištění léčebných výloh v zahraničí (nutnost lékařského ošetření, léků, obvazového materiálu, bandáže, rentgenových snímků, akutního ošetření zubů, hospitalizace v nemocnici, dopravy do nemocnice, repatriace nemocného do ČR) je zákazník povinen uvědomit asistenční službu ČP ASISTENCE o vzniku pojistné události a uschovat veškeré doklady související s pojistnou událostí. Po příjezdu do ČR je zákazník povinen neprodleně informovat pojišťovnu o vzniku pojistného případu (předepsaný formulář je na vyžádání v CK) a zaslat pojišťovně všechny doklady související s pojistnou událostí, příp. další doklady, které si pojišťovna vyžádá.
    3. při jiné pojistné události je zákazník povinen urychleně kontaktovat asistenční službu, příp. pojišťovnu, zajistit a uschovat si veškeré doklady související s pojistnou událostí (např. potvrzení policie, majitele ubytovacího objektu, atd.). Zákazník je povinen škodu z pojištění zavazadel oznámit policii v místě vzniku škody, k hlášení pojistné události z pojištění zavazadel připojí vždy protokol policie. Po příjezdu do ČR je zákazník povinen neprodleně informovat pojišťovnu o vzniku pojistného případu (předepsaný formulář je na vyžádání v CK) a zaslat pojišťovně všechny doklady související s pojistnou událostí, příp. další doklady, které si pojišťovna vyžádá.
  2. povinné smluvní pojištění pro případ úpadku cestovní kanceláře (Všeobecné smluvní podmínky Bod 10.)