MENU
...ta pravá dovolená 30. sezóna

Vyhledávání zájezduPojištění klientů - zima

Dokumenty související s pojištěním klientů:

Ceny zájezdů zahrnují pojištění záruky pro případ úpadku CK dle zákona 159/99 Sb., které CK uzavřela s pojišťovnou Generali, a. s., číslo smlouvy 1710120055. Za příplatek + 475,- Kč může klient uzavřít cestovní pojištění, které CK uzavřela s pojišťovnou Česká pojišťovna, a. s., včetně pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s odstoupením od cestovní smlouvy, případně cestovní pojištění včetně RISK + 1195,- Kč.

Povinné smluvní pojištění CK

Pojištění záruky pro případ úpadku CK
1. Na základě tohoto pojištění vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy CK z důvodu svého úpadku:
a) neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do ČR, pokud je tato doprava součástí zájezdu
b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil
c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze zčásti.
2. Nároky zákazníka, které mu vznikly proti CK v důsledku neplnění cestovní smlouvy, přecházejí na pojišťovnu.
Cestovní pojištění klientů je za příplatek + 475,- Kč

Cestovní pojištění ČESKÉ POJIŠŤOVNY, a. s.
Pojistné náhrady Pojistné limity/os.
Léčebné výlohy, asistenční služba 3.000.000,- Kč
Osobní odpovědnost:
- škody na zdraví 2.000.000,- Kč
- škody na věci 1.000.000,- Kč
- škody finanční 500.000,- Kč
Ztráta/poškození zavazadel max. 20.000,- Kč
Úrazové pojištění:
- doba nezbytného léčení 20.000,- Kč
- trvalé následky 200.000,- Kč
- smrt 100.000,- Kč
Zrušení zájezdu (plnění 60-80 % stornopoplatku (max. do výše... ) 15.000,- Kč

1. Toto pojištění zahrnuje úrazové pojištění, pojištění zavazadel a  věcí osobní potřeby, pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci, připojištění stornopoplatků (odstupného) souvisejících se zrušením cesty do zahraničí a pojištění léčebných výloh v zahraničí, zahrnující asistenční pomoc společnosti EUROP Assistance (dále viz Důležité informace).
2. Příslušná pojistná smlouva je pro seznámení se s rozsahem pojištění, nároků z pojištění a hlášení pojistných událostí k nahlédnutí u CK, event. na  www.intertrans.cz. Asistenční kartu obdrží zákazník při nástupu na zájezd, při vlastní dopravě mu bude odeslána elektronicky spolu s pokyny.
3. Vznik pojistné události hlásí zákazník (pojištěný) ihned přímo pojišťovně; CK nepřísluší posuzovat existenci, případně výši uplatňovaných nároků z tohoto vztahu, může poskytnout pouze potřebnou součinnost.
4. V případě, že CK na základě žádosti zákazníka postiženého pojistnou událostí poskytne za něj úhradu léčebných či jiných nákladů, tento zákazník svým podpisem na formuláři vyslovuje souhlas s přechodem svých práv (postoupením pohledávky) na pojistné plnění vůči pojišťovně na CK.

V cestovním pojištění je zahrnuto:
1.) Jedná se o cestovní pojištění včetně pojištění léčebných výloh a pojištění na storno. Pojistný vztah vzniká výhradně mezi zákazníkem a pojišťovnou, CK zde působí jen jako obchodní zástupce. Podmínkou pojištění je uvedení jména, příjmení, datumu narození, adresy bydliště a PSČ ve smlouvě o zájezdu a zaplacení příplatku za pojištění. Přesné znění smlouvy je k nahlédnutí v CK či na www.intertrans.cz. Pojištění se vztahuje kromě běžného cestovního pojištění i na rekreační provozování zimních sportů, např. sjezdové lyžování a snowboarding na vyznačených (ne na tzv. itinerářích) a otevřených sjezdovkách, sáňkování, bobování, turistiku na lyžích nebo sněžnicích, bruslení, běh na lyžích, vše na místech k tomu určených. Asistenční kartu obdržíte v autobuse, příp. jiným způsobem. Kartu si vyplníte dle pokynů pracovníka CK. Během zájezdu budete seznámeni, jak postupovat v případě naléhavé pomoci, lékařského ošetření či hospitalizace.
V případě:
a) storna zájezdu je klient povinen urychleně písemně uvědomit CK (OZ) o zrušení zájezdu a uvést pravdivý důvod. CK (OZ) vypočte výši stornopoplatku (výpočet z ceny zájezdu snížené o hodnotu vlastního pojištění – pojistné nelze pojistit). Podmínkou vyřízení storna zájezdu je doplacení částky za zájezd min. do výše stornopoplatku a prokázání důvodů storna (např. úraz, závažné onemocnění, rizikové těhotenství..., dále viz pojistná smlouva s ČP). Částku zaplacenou nad hodnotu stornopoplatku vrátí CK (OZ) ihned klientovi. Po odjetí příslušného zájezdu budou zákazníkovi doručeny tiskopisy k vyplnění. Tyto doklady musí zákazník vyplnit, podepsat a spolu s potvrzením a ostatními doklady (lékařská zpráva, protokol policie či jiného orgánu, příp. jiné doklady, které si pojišťovna vyžádá) zaslat pojišťovně. Plnění ze strany pojišťovny 60–80 % stornopoplatku (% v závislosti na diagnóze ev. příbuzenském vztahu). Likvidace a plnění ze strany pojišťovny (spoluúčast 40–20 %) probíhá až po odjetí příslušného zájezdu (měsíční vyúčtování s CK).
b) využití pojištění léčebných výloh v zahraničí (nutnost lékařského ošetření, léků, obvazového materiálu, bandáže, rentgenových snímků, akutního ošetření zubů, hospitalizace v nemocnici, dopravy do nemocnice, repatriace nemocného do ČR) je zákazník povinen ihned telefonicky uvědomit asistenční službu EUROP ASSISTANCE o vzniku pojistné události a uschovat veškeré doklady související s pojistnou událostí. Po příjezdu do ČR je zákazník povinen zaslat asistenční službě všechny doklady související s pojistnou událostí, příp. další doklady, které si vyžádá (předepsaný formulář je na vyžádání v CK).
c) při jiné pojistné události je zákazník povinen ihned kontaktovat asistenční službu, příp. pojišťovnu, zajistit a uschovat si veškeré doklady související s pojistnou událostí (např. potvrzení policie, majitele ubytovacího objektu, atd.). Zákazník je povinen škodu z pojištění zavazadel oznámit policii v místě vzniku škody, k hlášení pojistné události z pojištění zavazadel připojí vždy protokol policie. Po příjezdu do ČR je zákazník povinen neprodleně informovat pojišťovnu ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., o vzniku pojistného případu (předepsaný formulář je na vyžádání v CK) a zaslat pojišťovně všechny doklady související s pojistnou událostí, příp. další doklady, které si pojišťovna vyžádá.
2.) cestovní pojištění + RISK 1195 Kč/os., umožňuje pojištění kromě sjezdovek i na itinerářích (čárkovaně označené sjezdovky v pláncích) a ve volném terénu mimo sjezdovky (vyjma skoků a akrobacie), ve snowboardových areálech a skiparcích, ne však tam, kde jsou lyžování nebo snowboarding zakázány či nedoporučeny.