MENU
...ta pravá dovolená 32. sezóna

Vyhledávání zájezduPojištění klientů - léto

Dokumenty související s pojištěním klientů:

Ceny zájezdů organizované CK Intertrans zahrnují pojištění záruky pro případ úpadku CK dle zákona 159/99 Sb., které CK uzavírá s pojišťovnou Generali pojišťovna, a. s., číslo smlouvy 1710210015 a u námi organizovaných zájezdů zpravidla zahrnují cestovní pojištění, které CK uzavřela s pojišťovnou Česká pojišťovna, a. s., včetně pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s odstoupením od smlouvy.
1) Pojištění záruky pro případ úpadku CK
2) Cestovní pojištění Generali České pojišťovny, a. s., včetně pojištění léčebných výloh a pojištění na storno.obrazek 1
1) Povinné smluvní pojištění CK
Pojištění záruky pro případ úpadku CK
1. Na základě tohoto pojištění vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy CK z důvodu svého úpadku:
a) neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do ČR, pokud je tato doprava součástí zájezdu
b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil
c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze zčásti.
2. Nároky zákazníka, které mu vznikly proti CK v důsledku neplnění cestovní smlouvy, přecházejí na pojišťovnu.
2) Cestovní pojištění
Cestovní pojištění je buď v ceně zájezdu nebo za příplatek, event. lze i odečíst z ceny při objednání zájezdu. Pojištění na storno zájezdu není v ceně u jednodenních a dvoudenních zájezdů! Pojištění na storno je i z důvodu přírodních katastrof (požár, erupce, zemětřesení, povodeň, záplava), epidemií, ohrožení života občanskými nepokoji, ev. z důvodu krádeže/vloupání nebo živelné pohromy v místě trvalého bydliště pojištěného. Všichni účastníci zájezdu, včetně cizích státních příslušníků, jsou pojištěni na cestu a pobyt v zahraničí v rozsahu pojistné smlouvy uzavřené mezi CK a Českou pojišťovnou, a. s. Pojistný vztah vzniká výhradně mezi zákazníkem a pojišťovnou, CK zde působí jen jako zprostředkovatel. Přesné znění smlouvy je k nahlédnutí u CK/OZ či jiné CK pověřené osoby. Asistenční kartu obdržíte v autobuse, příp. jiným způsobem. Kartu si vyplníte dle pokynů pracovníka CK. Během zájezdu budete seznámeni, jak postupovat v případě naléhavé pomoci (získání náhradních cestovních dokladů, právní pomoc), lékařského ošetření či hospitalizace.
1. Toto pojištění zahrnuje úrazové pojištění, pojištění zavazadel a věcí osobní potřeby, pojištění odpovědnosti za škodu, připojištění stornopoplatků (odstupného, dále viz Důležité informace) souvisejících se zrušením cesty do zahraničí a pojištění léčebných výloh v zahraničí, zahrnující asistenční pomoc společnosti EUROP ASSISTANCE.
2. Příslušná pojistná smlouva je pro seznámení se s rozsahem pojištění, nároků z pojištění a hlášení pojistných událostí k nahlédnutí u CK, event. www.intertrans.cz. Asistenční kartu obdrží zákazník při nástupu na zájezd, při vlastní dopravě mu bude odeslána e-mailem spolu s pokyny.
3. Vznik pojistné události hlásí zákazník (pojištěný) přímo pojišťovně; CK nepřísluší posuzovat existenci, případně výši uplatňovaných nároků z tohoto vztahu, může poskytnout pouze potřebnou součinnost.
4. V případě, že CK na základě žádosti zákazníka postiženého pojistnou událostí poskytne za něj úhradu léčebných či jiných nákladů, tento zákazník svým podpisem na formuláři vyslovuje souhlas s přechodem svých práv (postoupením pohledávky) na pojistné plnění vůči pojišťovně na CK.
Cestovní pojištění GENERALI ČESKÉ POJIŠŤOVNY, a. s.
Pojistné náhrady Pojistné limity/os.
Léčebné výlohy, asistenční služba 3.000.000,- Kč
Osobní odpovědnost:
- škody na zdraví 2.000.000,- Kč
- škody na věci 1.000.000,- Kč
- škody finanční 500.000,- Kč
Ztráta/poškození zavazadel max. 20.000,- Kč
Úrazové pojištění:
- doba nezbytného léčení 20.000,- Kč
- trvalé následky 200.000,- Kč
- smrt 100.000,- Kč
Zrušení zájezdu (plnění 60-80 % stornopoplatku (max. do výše... ) 15.000,- Kč

V případě:
a) storna zájezdu je klient povinen urychleně písemně uvědomit CK (OZ) o zrušení zájezdu a uvést pravdivý důvod. CK (OZ) vypočte výši stornopoplatku (výpočet z ceny zájezdu snížené o hodnotu vlastního pojištění – pojistné nelze pojistit). Podmínkou vyřízení storna zájezdu je doplacení částky za zájezd min. do výše stornopoplatku a prokázání důvodů storna (např. úraz, závažné onemocnění, rizikové těhotenství..., dále viz pojistná smlouva s ČP). Částku zaplacenou nad hodnotu stornopoplatku vrátí CK (OZ) ihned klientovi. Po odjetí zájezdu budou zákazníkovi doručeny ještě další tiskopisy k vyplnění. Tyto doklady musí zákazník vyplnit, podepsat a spolu s potvrzením a ostatními doklady (lékařská zpráva, protokol policie či jiného orgánu, úmrtní list, příp. jiné doklady, které si pojišťovna vyžádá) zaslat pojišťovně. Plnění ze strany pojišťovny 80–60 % stornopoplatku (% v závislosti na diagnóze). Likvidace a plnění ze strany pojišťovny (spoluúčast 20–40 %) probíhá až po odjetí příslušného zájezdu (měsíční vyúčtování s CK).
b) využití pojištění léčebných výloh v zahraničí (nutnost lékařského ošetření, léků, obvazového materiálu, bandáže, rentgenových snímků, akutního ošetření zubů, hospitalizace v nemocnici, dopravy do nemocnice, repatriace nemocného do ČR) je zákazník povinen
uvědomit asistenční službu EUROP ASSISTANCE o vzniku pojistné události a uschovat veškeré doklady související s pojistnou událostí. Po příjezdu do ČR je zákazník povinen neprodleně informovat asistenční službu o vzniku pojistného případu (předepsaný formulář je na vyžádání v CK) a zaslat asistenční službě všechny doklady související s pojistnou událostí, příp. další doklady, které si asistenční služba vyžádá.
c) při jiné pojistné události je zákazník povinen urychleně kontaktovat asistenční službu, příp. pojišťovnu, zajistit a uschovat si veškeré doklady související s pojistnou událostí (např. potvrzení policie, majitele ubytovacího objektu, atd.). Zákazník je povinen škodu z pojištění zavazadel oznámit policii v místě vzniku škody, k hlášení pojistné události z pojištění zavazadel připojí vždy protokol policie. Po příjezdu do ČR je zákazník povinen neprodleně informovat pojišťovnu o vzniku pojistného případu (předepsaný formulář je na vyžádání v CK) a zaslat pojišťovně všechny doklady související s pojistnou událostí, příp. další doklady, které si pojišťovna vyžádá.