MENU
...ta pravá dovolená 32. sezóna

Vyhledávání zájezduPojištění klientů - léto

Dokumenty související s pojištěním klientů:

Ceny zájezdů zahrnují pojištění záruky pro případ úpadku CK dle zákona 159/99 Sb., které CK uzavřela s pojišťovnou Generali, a. s., číslo smlouvy 1710200044 (od 1. 1. 2021 je nové číslo pojistky 1710210015). 
  1. Za příplatek může klient uzavřít cestovní pojištění, které CK uzavřela s pojišťovnou Generali Česká pojišťovna, a. s., včetně pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s odstoupením od cestovní smlouvy.

  2. Za příplatek k Cestovnímu pojištění si může zákazník navíc uzavřít Pojištění přerušení cesty (např. z důvodu COVID-19), výše připojištění je 275,- Kč/os./pobyt.

Povinné smluvní pojištění CK

Pojištění záruky pro případ úpadku CK
1. Na základě tohoto pojištění vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy CK z důvodu svého úpadku:
a) neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do ČR, pokud je tato doprava součástí zájezdu
b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil
c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze zčásti.
2. Nároky zákazníka, které mu vznikly proti CK v důsledku neplnění cestovní smlouvy, přecházejí na pojišťovnu.
Cestovní pojištění klientů je za příplatek

obrazek 2
1. Toto pojištění zahrnuje úrazové pojištění, pojištění zavazadel a  věcí osobní potřeby, pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci, připojištění stornopoplatků (odstupného) souvisejících se zrušením cesty do zahraničí a pojištění léčebných výloh v zahraničí, zahrnující asistenční pomoc společnosti EUROP Assistance (dále viz Důležité informace).
2. Příslušná pojistná smlouva je pro seznámení se s rozsahem pojištění, nároků z pojištění a hlášení pojistných událostí k nahlédnutí u CK, event. na  www.intertrans.cz. Asistenční kartu obdrží zákazník při nástupu na zájezd, při vlastní dopravě mu bude odeslána elektronicky spolu s pokyny.
3. Vznik pojistné události hlásí zákazník (pojištěný) ihned přímo pojišťovně; CK nepřísluší posuzovat existenci, případně výši uplatňovaných nároků z tohoto vztahu, může poskytnout pouze potřebnou součinnost.
4. V případě, že CK na základě žádosti zákazníka postiženého pojistnou událostí poskytne za něj úhradu léčebných či jiných nákladů, tento zákazník svým podpisem na formuláři vyslovuje souhlas s přechodem svých práv (postoupením pohledávky) na pojistné plnění vůči pojišťovně na CK.

V cestovním pojištění je zahrnuto:
1) Jedná se o cestovní pojištění včetně pojištění léčebných výloh a pojištění na storno. Pojistný vztah vzniká výhradně mezi zákazníkem a pojišťovnou, CK zde působí jen jako obchodní zástupce. Podmínkou pojištění je uvedení jména, příjmení, datumu narození, adresy bydliště a PSČ ve smlouvě o zájezdu a zaplacení příplatku za pojištění. Přesné znění smlouvy je k nahlédnutí v CK či na www.intertrans.cz. Pojištění se vztahuje kromě běžného cestovního pojištění i na rekreační provozování zimních sportů, např. sjezdové lyžování a snowboarding na vyznačených (ne na tzv. itinerářích) a otevřených sjezdovkách, sáňkování, bobování, turistiku na lyžích nebo sněžnicích, bruslení, běh na lyžích, vše na místech k tomu určených. Asistenční kartu obdržíte v autobuse, příp. jiným způsobem. Kartu si vyplníte dle pokynů pracovníka CK. Během zájezdu budete seznámeni, jak postupovat v případě naléhavé pomoci, lékařského ošetření či hospitalizace.

V případě:
a) storna zájezdu je klient povinen urychleně písemně uvědomit CK (OZ) o zrušení zájezdu a uvést pravdivý důvod. CK (OZ) vypočte výši stornopoplatku (výpočet z ceny zájezdu snížené o hodnotu vlastního pojištění – pojistné nelze pojistit). Podmínkou vyřízení storna zájezdu je doplacení částky za zájezd min. do výše stornopoplatku a prokázání důvodů storna (např. úraz, závažné onemocnění, rizikové těhotenství..., dále viz pojistná smlouva s ČP). Částku zaplacenou nad hodnotu stornopoplatku vrátí CK (OZ) ihned klientovi. Po odjetí příslušného zájezdu budou zákazníkovi doručeny tiskopisy k vyplnění. Tyto doklady musí zákazník vyplnit, podepsat a spolu s potvrzením a ostatními doklady (lékařská zpráva, protokol policie či jiného orgánu, příp. jiné doklady, které si pojišťovna vyžádá) zaslat pojišťovně. Plnění ze strany pojišťovny 60–80 % stornopoplatku (% v závislosti na diagnóze ev. příbuzenském vztahu). Likvidace a plnění ze strany pojišťovny (spoluúčast 40–20 %) probíhá až po odjetí příslušného zájezdu (měsíční vyúčtování s CK).

b) využití pojištění léčebných výloh v zahraničí (nutnost lékařského ošetření, léků, obvazového materiálu, bandáže, rentgenových snímků, akutního ošetření zubů, hospitalizace v nemocnici, dopravy do nemocnice, repatriace nemocného do ČR) je zákazník povinen ihned telefonicky uvědomit asistenční službu EUROP ASSISTANCE o vzniku pojistné události a uschovat veškeré doklady související s pojistnou událostí. Po příjezdu do ČR je zákazník povinen zaslat asistenční službě všechny doklady související s pojistnou událostí, příp. další doklady, které si vyžádá (předepsaný formulář je na vyžádání v CK).

c) při jiné pojistné události je zákazník povinen ihned kontaktovat asistenční službu, příp. pojišťovnu, zajistit a uschovat si veškeré doklady související s pojistnou událostí (např. potvrzení policie, majitele ubytovacího objektu, atd.). Zákazník je povinen škodu z pojištění zavazadel oznámit policii v místě vzniku škody, k hlášení pojistné události z pojištění zavazadel připojí vždy protokol policie. Po příjezdu do ČR je zákazník povinen neprodleně informovat pojišťovnu GENERALI ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., o vzniku pojistného případu (předepsaný formulář je na vyžádání v CK) a zaslat pojišťovně všechny doklady související s pojistnou událostí, příp. další doklady, které si pojišťovna vyžádá.

2) Za příplatek k Cestovnímu pojištění si může zákazník navíc uzavřít Pojištění přerušení cesty (např. z důvodu COVID-19), výše připojištění je 275,- Kč/záj. V případě přerušení zájezdu (cesty) pojišťovna poskytne pojistné plnění v podobě úhrady nákladů na nespotřebované služby vyplývající z uzavřené smlouvy o zájezdu a v podobě dodatečných nákladů na návrat (jízdní doklad, letenka), pokud nebylo možné použít původní zpáteční jízdní doklad. V případě nařízení preventivního testu na zjištění onemocnění COVID-19, pojišťovna uhradí náklady spojené s jeho provedením. V případě nařízené preventivní karantény pojišťovna po dobu jejího trvání uhradí náklady spojené s ubytováním a stravou pojištěného. Pojišťovna pojištěnému nahradí náklady za parkovné, které vznikly po termínu řádného návratu autobusovou (leteckou) dopravou, pokud vyzvednutí vozidla v řádném termínu zabránila nařízená preventivní karanténa pojištěného v souvislosti s podezřením na onemocnění COVID-19 mimo území České republiky nebo nařízený test na vyloučení onemocnění COVID-19 mimo území České republiky. Dále pojišťovna pojištěnému uhradí náklady na repatriaci pojištěného po ukončení nařízené preventivní karantény mimo území České republiky.

Pojištěný je povinen ihned po vzniku škodní události (tj. ihned po nařízení preventivního testu na zjištění onemocnění COVID-19 nebo nařízení preventivní karantény v souvislosti s podezřením na onemocnění COVID-19, k tomu příslušným úřadem mimo území České republiky) kontaktovat asistenční centrálu pojišťovny a postupovat v souladu s jejími pokyny.

Pojišťovna uhradí vzniklé náklady na základě dokladů osvědčujících nenávratné vynaložení těchto nákladů pojištěným. V odůvodněných případech může pojišťovna vzniklé náklady uhradit přímo za pojištěného, a to po předchozí dohodě s asistenční centrálou pojišťovny. Maximální výše limitu pro plnění je 30.000 Kč,více viz smluvní ujednání Pojištění přerušení cesty samostatně na www.intertrans.cz.