MENU
...ta pravá dovolená 32. sezóna

Vyhledávání zájezduReklamační řád

I. Předmět reklamačního řádu
1. Tento reklamační řád obsahuje informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění nároků zákazníka z odpovědnosti cestovní kanceláře CK INTERTRANS s.r.o., IČ 29161053 (dále jen „CK“) za vady poskytnutých služeb zájezdů a služeb cestovního ruchu (dále jen SCR) včetně postupu vyřízení uplatněné reklamace.
2. Reklamační řád se vztahuje na reklamace služeb poskytovaných CK s výjimkou reklamace nároků vzniklých z letecké přepravy, které se uplatňují a vyřizují dle platných přepravních předpisů u příslušné přepravní letecké společnosti.

II. Uplatňování reklamací
1. Práva z odpovědnosti za vady služeb cestovního ruchu poskytovaných CK musí zákazník uplatnit v místě poskytované služby u průvodce/delegáta nebo technického doprovodu CK,
u CK, popř. u obchodního zástupce, který služby poskytované CK nabízí (dále jen „OZ“), a to v příslušné provozovně, sídle nebo místě podnikání CK/OZ, kde reklamované služby koupil.
2. Zákazník reklamaci uplatňuje ústně nebo písemně.
3. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být vyřízena, pokud možno, již na místě vzniku práva z odpovědnosti za vady. Neuplatnění reklamace na místě samém zbavuje CK možnosti odstranění vady okamžitě, okamžitého vyřízení reklamace, případně bez dodatečných nákladů nabídnutí vhodného náhradního řešení (např. výměnou ubytování) a případného zamezení vzniku škody, případně dalších škod, které by včasným uplatněním reklamace nemusely vůbec vzniknout. Tato škoda, včetně případných dalších škod tak půjde z důvodu nevčasného uplatnění k tíži zákazníka. V případech, kdy zákazník čerpá služby bez přítomnosti průvodce/delegáta nebo technického doprovodu CK, a služba poskytovaná v rámci zájezdu/SCR má vady, je zákazník povinen dbát též o včasné a řádné uplatnění nároků vůči dodavatelům těchto služeb (recepce hotelu, ubytovací agentura apod.) v tuzemsku či zahraničí. CK však neodpovídá za vady těch služeb, které nejsou poskytovány CK v rámci zájezdu a které si v místě pobytu zakoupil zákazník sám u třetí osoby.
4. Neodstraní-li CK vadu v přiměřené lhůtě, má zákazník právo odstranit vadu sám a požadovat náhradu nezbytných nákladů.
5. Reklamaci vad (neúměrných poskytnuté kvalitě smluvních služeb), které CK neodstraní v přiměřené lhůtě anebo odstranění vady vyžaduje nepřiměřené náklady s ohledem na rozsah vady a hodnotu dotčených služeb cestovního ruchu je zákazník povinen řádně popsat, odůvodnit a důkazně doložit, zejména předložením příslušných písemných dokladů a fotodokumentací.
6. Reklamaci může zákazník uplatnit za sebe i za další osoby uvedené ve smlouvě.
7. Promlčecí lhůta pro uplatnění práva zákazníka na slevu z ceny zájezdu činí dva roky.
8. Nevytkne-li zákazník vadu bez zbytečného odkladu dle bodu č. 3 výše a to ani do jednoho měsíce od skončení zájezdu/SCR a CK toto namítne, pak právo na slevu z ceny případný soud nepřizná.

III. Vyřizování reklamací
1. Na základě řádné a včasné reklamace zákazníka je CK, resp. její pověřený zaměstnanec, povinen po nezbytném prošetření skutkových a právních okolností rozhodnou o reklamaci ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba
přiměřená podle druhu služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud nebude se zákazníkem dohodnuta lhůta delší. Po uplynutí této lhůty má zákazník stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
2. Obchodní zástupce, který nabízí služby cestovního ruchu poskytované CK, není oprávněn uznávat a vyřizovat reklamace těchto služeb; tento je pouze CK zmocněn k přijímání reklamací od zákazníka. Reklamace služeb, které u OZ zákazník uplatní, je OZ povinen nejpozději následující pracovní den písemně předat k vyřízení CK a současně zákazníka o tomto postupu informovat.
3. V případě zákazníkem ústní formou uplatněné reklamace, není-li reklamaci v plném rozsahu vyhověno ihned, a dále při ústním uplatnění reklamace u OZ, sepíše pověřený zaměstnanec CK/OZ, nebo technický doprovod či delegát/ průvodce reklamační protokol, kde uvede osobní údaje zákazníka, předmět reklamace, včetně popisu a zdůvodnění, a rovněž požadavek na způsob jejího vyřízení a dále údaj o případném převzetí písemných dokladů vztahujících se k reklamaci. Reklamační protokol podepíše zaměstnanec CK/OZ, nebo technický doprovod či delegát/ průvodce, který jej sepsal, a zákazník, který rovněž obdrží jedno vyhotovení reklamačního protokolu.
4. V případě písemnou formou uplatněné reklamace se na její obsahové náležitosti užije předchozího ustanovení přiměřeně.
5. Zákazník je povinen poskytnout v rámci vyřizování reklamace nezbytnou součinnost.
6. Pokud je reklamace posouzena jako nedůvodná, je zákazník písemně informován o zamítnutí reklamace.

IV. Reklamační nároky
A. Reklamace zájezdu
1. CK je povinna poskytnout zákazníkovi řádně a včas veškeré služby, k jejichž poskytnutí se
v rámci zájezdu/SCR zavázala smlouvou, jinak je povinna bez zbytečného odkladu a bezplatně provést taková opatření, aby mohl zájezd pokračovat. Pokud nelze pokračování zájezdu zajistit jinak než prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší kvality než uvedené ve smlouvě o zájezdu/SCR, má zákazník právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady a CK je povinna vrátit zákazníkovi bez zbytečného odkladu rozdíl v ceně.
2. Vyskytnou-li se po odjezdu podstatné vady zájezdu/SCR, nabídne CK zákazníkovi bez dodatečných nákladů pro zákazníka vhodné náhradní řešení, pokud možno stejné nebo vyšší jakosti, než jaká byla sjednána ve smlouvě, aby zájezd mohl pokračovat. Je-li navrhované náhradní řešení nižší jakosti, než je uvedeno ve smlouvě, poskytne CK zákazníkovi přiměřenou slevu. Zákazník může navrhované náhradní řešení odmítnout pouze tehdy, není-li srovnatelné s tím, co bylo sjednáno ve smlouvě, nebo není-li poskytnutá sleva přiměřená.
3. Nelze-li v důsledku nevyhnutelných a mimořádných okolností zajistit návrat zákazníka v souladu se smlouvou, nese CK náklady na nezbytné ubytování, pokud možno v rovnocenné kategorii, a to nejvýše za tři noci na jednoho zákazníka.
4. Pokud je doprava uskutečněna jiným dopravním prostředkem, než kterým měla být uskutečněna podle smlouvy, je CK povinna v případě, že je tato doprava uskutečněna za nižší náklady, vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně.
5. CK se však může odpovědnosti za škodu způsobenou porušením právní povinnosti zprostit,
prokáže-li, že škodu nezavinila ona ani jiní dodavatelé služeb cestovního ruchu poskytovaných v rámci zájezdu/SCR a škoda byla způsobena zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu/SCR, pokud tuto skutečnost nebylo možno předvídat nebo byla nevyhnutelná, anebo byla škoda způsobena neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.
6. Umožňuje-li mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, omezení výše náhrady škody vzniklé porušením povinnosti ze smlouvy nebo podmínek náhrady škody, hradí CK škodu jen do výše tohoto omezení.
7. U zájezdů, jejichž součástí je ubytování v zahraničí, jsou první a poslední den konání zájezdu určeny především k zajištění dopravy a transferů, a tudíž nejsou považovány za dny plnohodnotného zájezdového pobytu. V tomto smyslu nemůže zákazník reklamovat případné zkrácení doby trvání zájezdu.
B. Reklamace ostatních služeb cestovního ruchu (SCR)
1. Vyřízení reklamace ostatních služeb cestovního ruchu spočívá v bezplatném odstranění vady služby nebo v případech, kdy je to možné, i v poskytnutí náhradní služby, popř. ve
vrácení ceny neposkytnuté služby. Jinak CK poskytne přiměřenou slevu z ceny vadně poskytnuté služby.

V. Námitky
1. Nepovažuje-li zákazník vyřízení reklamace ze strany průvodce/delegáta či technického doprovodu nebo jiného pověřeného zaměstnance CK za dostatečnou, je oprávněn písemně požádat o přezkoumání postupu vyřízení reklamace přímo CK.
2. CK rozhodne o námitkách zákazníka nejdéle do 30-ti dnů po jejich obdržení.
3. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů – dle zákona o ochraně spotřebitele je možné, aby se zákazník obrátil na Českou obchodní inspekci a zahájil řízení pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu na adrese Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz.

VI. Ostatní
1. V ostatním se práva a povinnosti CK a zákazníka řídí obecně závaznými právními předpisy, zj. Občanským zákoníkem 89/2012 Sb. a zákonem č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a zákonem o ochraně spotřebitele č.634/1992 Sb. v platném znění.
2. Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2018.