MENU
...ta pravá dovolená 31. sezóna

Vyhledávání zájezduVšeobecné podmínky - léto

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
Tyto Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře CK INTERTRANS s.r.o., Slovanská tř. 5, 326 00 Plzeň, IČ 29161053 (dále jen CK), jsou platné pro všechny zájezdy a jiné služby cestovního ruchu (ne zájezdy dle zákona 159/1999 Sb., dále SCR) poskytované CK a tvoří nedílnou součást smlouvy mezi CK a zákazníkem.

BOD 1. SMLUVNÍ STRANY
a) CK, která zájezdy a SCR nabízí a prodává přímo ve vlastním prodejním místě či prostřednictvím smluvního prodejního místa zmocněného obchodního zástupce (dále jen OZ) na straně jedné.
b) Zákazník, kterým může být fyzická osoba (jednající osobně nebo zákonným či zplnomocněným zástupcem) nebo právnická osoba (jednající statutárním orgánem nebo zplnomocněným zástupcem) na straně druhé. Osoby mladší 15 let se mohou zájezdu/SCR účastnit pouze v doprovodu zodpovědné osoby starší 18 let a osoby ve věku 15–18 let jen s výslovným souhlasem jejich zákonného zástupce, pokud se zástupce zájezdu/SCR sám neúčastní.

BOD 2. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU
1. CK/OZ informuje zákazníka o tom, k jaké smlouvě směřuje jejich před smluvní komunikace nejpozději před tím, než zákazník uzavře smlouvu o zájezdu nebo závaznou objednávku na SCR. V případě smlouvy o zájezdu předá CK zákazníkovi příslušný informační formulář dle vyhlášky č. 122/2018 Sb. o způsobu právní ochrany zákazníka.
2. Smluvní vztah mezi CK a zákazníkem vzniká na základě vyplněné a zákazníkem podepsané smlouvy o zájezdu či smlouvy SCR (dále jen smlouva) potvrzené ze strany CK/OZ a úhradou zálohy či plné ceny na účet CK/OZ. Je-li smlouva uzavírána za použití prostředků komunikace na dálku, např. e-mailem, považuje se smlouva za uzavřenou, pokud je objednávka/smlouva od zákazníka potvrzena CK/OZ nebo vydáno zákazníkovi potvrzení o zájezdu. CK se zavazuje poskytnout služby v dohodnutém rozsahu a zákazník se zavazuje, že zaplatí smluvenou zálohu a cenu.
3. Předložením řádně vyplněné a podepsané smlouvy k potvrzení CK/OZ se tato stává závaznou pro všechny osoby v ní uvedené a zákazník tím zároveň stvrzuje, že je mu znám obsah smlouvy, zájezdu a SCR (viz katalog, www stránky CK, nabídkový leták), že se seznámil s obsahem Důležitých informací a Všeobecných smluvních podmínek CK, souhlasí s nimi a bez výhrad je přijímá, že přijal příslušný informační formulář dle vyhlášky č.122/2018 Sb. Z důvodu vydání katalogu ve značném předstihu si CK vyhrazuje právo oznámit před uzavřením smlouvy změny údajů uvedených v katalogu. V případě, že se údaje ve smlouvě a katalogu či webových stránkách odlišují, jsou závazné údaje uvedené ve smlouvě, vyjma zřetelně chybných údajů, nesprávně vypočtené ceny a slevy, event. nesprávně uvedených údajů ve smlouvě týkajících se zejména místa, typu a kvality ubytování, stravy, počtu nocí, odjezdového místa.
4. Smlouvu k potvrzení ze strany CK/OZ zákazník předá či zašle CK nebo OZ, u kterého si zájezd/SCR vybral, v rezervační lhůtě do 3 dnů od rezervace, anebo je-li doba před realizací zájezdu kratší 30 dnů, ve lhůtě do 2 dnů od rezervace, týden před odjezdem je rezervace jen v rámci dne, pokud není individuálně dohodnuto jinak. Na opožděné, neúplné či jinak vadné smlouvy nebude brán zřetel.
5. Spolu s potvrzenou smlouvou o zájezdu (včetně potvrzení přijetí zálohy, popř. plné ceny) obdrží zákazník doklad o pojištění CK pro případ úpadku (ev. kopie dokladu o pojištění na www.intertrans.cz), obsahující označení pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události.

BOD 3. CENA
1. Ceny zájezdů/SCR pořádaných CK jsou cenami smluvními, jež vycházejí z cenové nabídky jednotlivých služeb uvedených v katalogu nebo jiném nabídkovém textu v části „Cena zahrnuje“, kalkulovaných podle kurzů ČNB a vyhlášené ke dni 8. 11. 2019. V případě věkové slevy znamená například, že dítě do 12 let nesmí v průběhu zájezdu dovršit 12. narozeniny, obdobně jiný věk. Na přistýlce se vždy jako první dítě počítá dítě mladší a na druhé přistýlce pak dítě starší.
2. Cenou se rozumí cena obsažená ve smlouvě. Cena zahrnuje také DPH a u zájezdů i pojištění CK (viz Bod 10. odst. 1 těchto podmínek).
3. Případné slevy vyhlášené CK po datu podpisu smlouvy zákazníkem nezakládají právo zákazníka na slevu z uvedené ceny.
4. CK má právo jednostranně zvýšit cenu zájezdu uvedenou ve smlouvě nejpozději 20. den před realizací zájezdu, jestliže je zároveň přesně stanoven způsob výpočtu zvýšení ceny v případě, že v mezidobí:
a) dojde ke zvýšení ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot (referenční cena paliva je pro naftu 34 Kč vč. DPH/litr, pro letecké zájezdy ropa Brent 70,- USD/barel) nebo
b) dojde ke zvýšení plateb spojených s dopravou, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu (např. letištních a přístavních poplatků) nebo
c) dojde ke zvýšení směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10 %, pokud k této změně dojde do 20. dne před zahájením zájezdu.
Případné zvýšení ceny bude provedeno o částku odpovídající hodnotě, o kterou došlo k navýšení ceny uvedené pod písm. a) nebo b), resp. o částku odpovídající navýšení směnného kurzu české koruny, použitého pro stanovení ceny zájezdu nad hodnotu 10 %.
Písemné oznámení o zvýšení ceny zájezdu zašle CK zákazníkovi dle kontaktu ve smlouvě nejpozději 20 dnů před zahájením zájezdu. Zákazník je poté povinen uhradit rozdíl v ceně zájezdu do 5 dnů od doručení tohoto oznámení. Při nesplnění uvedené povinnosti vznikne CK právo od smlouvy odstoupit, pokud zákazník nesplní tuto povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě 5 dnů, kterou mu CK tímto poskytuje. V případě odstoupení vzniká zákazníkovi povinnost zaplatit CK odstupné.
5. Je-li CK nucena zvýšit cenu zájezdu za jiných než výše uvedených podmínek, navrhne zákazníkovi změnu smlouvy, viz Bod 6. a) těchto podmínek.
6. Dojde-li ke snížení nákladů o více než 10%, zejména ke snížení směnného kurzu české koruny (posílení koruny o více než 10 %), bude naopak provedeno úměrným způsobem snížení ceny zájezdu ponížené o skutečné administrativní náklady.
7. Ceny, event. zálohy, se zaokrouhlují na desítky Kč nahoru.

BOD 4. PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. CK má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím.
2. Zákazník je povinen zaplatit zálohu ve výši 30 % z celkové ceny včetně případných slev a příplatků (u zájezdů se slevou EARLY BOOKING, AKCE a u leteckých zájezdů je záloha 50 %) nebo plnou cenu v případě odevzdání smlouvy k potvrzení CK/OZ v době kratší než 30 dnů před realizací zájezdu/SCR, to vše v rezervační lhůtě stanovené v Bodu 2. odst. 3 těchto podmínek.
3. Doplatek celkové ceny musí zákazník uhradit nejpozději do 30 dnů před realizací zájezdu/SCR. Příjem doplatku již CK nepotvrzuje. V případě nedodržení termínu úhrady zákazníkem je CK oprávněna od smlouvy odstoupit, pokud zákazník nesplní svoji povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě 5 dnů, kterou mu CK jako věřitel tímto poskytuje. V případě odstoupení je zákazník povinen zaplatit CK odstupné, viz Bod 7. těchto podmínek.
4. Platbu lze provést v hotovosti u CK/OZ, převodem nebo vkladem na účet 254404398/0300 v ČSOB bance, platební kartou přímo v CK, ev. poštovní poukázkou, přičemž za termín platby se u úhrady považuje termín, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet CK/OZ. Při placení zálohy i doplatku je nutné uvádět variabilní symbol = číslo smlouvy o zájezdu/SCR = rezervační číslo (nebo číslo faktury, vystavené na žádost zákazníka).

BOD 5. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
1. K základním právům zákazníka patří:
– právo na řádné a včasné poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb
– právo vyžadovat od CK informace o skutečnostech, které jsou jí známy a které se dotýkají smluvně sjednaných a zaplacených služeb
– nejpozději 7 dnů před zahájením zájezdu právo na písemné poskytnutí dalších podrobných informací o skutečnostech, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou CK známy, pokud již nejsou obsaženy v Důležitých informacích, katalogu či smlouvě, zejména upřesnění těch plateb za služby, které jsou sice součástí zájezdu, ale nejsou zahrnuty v jeho ceně (jejich počet a výše); upřesnění týkající se ubytování (poloha, kategorie, stupeň vybavenosti, hlavní charakteristické znaky), dopravního prostředku (druh, charakteristika, kategorie) a trasy cesty, stravování (způsob a rozsah); podrobnosti o možnosti kontaktu s nezletilou osobou nebo zástupcem CK v místě pobytu nezletilé osoby, která je účastníkem zájezdu; kontakt na osobu, na kterou se zákazník v nesnázích v průběhu zájezdu může obrátit se žádostí o pomoc (např. průvodce/delegát, doprovod v autobusu, zastupitelský úřad). Pokyny k odjezdu zasíláme e-mailem, případně poštou na adresu objednavatele, ev. i na další e-mailové adresy uvedené ve smlouvě.
–    právo být seznámen s případnými změnami programu zájezdu/SCR, rozsahu služeb a ceny
–    právo zrušit svoji účast kdykoliv před zahájením čerpání služeb odstoupením od smlouvy v souladu s podmínkami v Bodu 7. těchto podmínek
–    právo na reklamaci vad a jejich vyřízení podle Bodu 8. těchto podmínek
–    právo odstoupit od smlouvy o zájezdu i v průběhu zájezdu v případě podstatných vad
–    právo na ochranu osobních dat a informací o cíli cesty, které jsou uvedeny ve smlouvě a v dalších listinách, před nepovolanými osobami v souladu s aktuálně platnými zákony.
2. K základním povinnostem zákazníka patří:
– poskytnout CK součinnost, potřebnou k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, tzn. úplně a pravdivě vyplnit potřebné listiny včetně oznámení změn v těchto údajích a předložit doklady vyžádané CK (fotografie, pas opatřený potřebnými vízy, nezajišťuje-li jeho vyřízení přímo CK, souhlas zákonného zástupce atp.)
–    zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu zájezdu, doporučujeme písemný souhlas 2. rodiče (rodičů) s konkrétní cestou, stejně tak učinit i u osob, u kterých to vyžaduje jejich zdravotní stav.
–    nahlásit účast cizích státních příslušníků
–    zaplatit cenu zájezdu/SCR dle stanovených podmínek a prokázat to případně CK/OZ příslušným dokladem o zaplacení
–    v případě neobsazení celého apartmánu/studia/pokoje najednou v dané obsazenosti a ceně je zákazník povinen uhradit CK cenu za neobsazené lůžko/neobsazená lůžka
–    veškeré další služby, včetně služeb souvisejících s onemocněním, úrazem, ztrátou cestovních dokladů a následně s náhradní dopravou, ev. ubytováním (nezaviněné CK), je zákazník povinen uhradit CK max. do 10 dnů po ukončení zájezdu/SCR
–    bez zbytečného odkladu sdělovat CK své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu sjednaných služeb
–    převzít od CK doklady potřebné pro čerpání služeb
–    označit si svá zavazadla jmenovkou a dodržet jejich povolené hmotností a objemové limity
–    z přepravy jsou vyloučeny měkké i tvrdé drogy v jakémkoliv množství
–    dostavit se ve stanoveném čase na místo nástupu na zájezd/SCR se všemi doklady požadovanými dle cestovních pokynů a na vyzvání předložit pověřenému zaměstnanci CK doklad o zaplacení zájezdu/SCR spolu se smlouvou
–    při zahraničních cestách mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí (cestovní doklad, víza, doklad o zdravotním pojištění, očkovací průkaz atp., jsou-li vyžadovány). Cizí státní příslušníci jsou povinni se informovat o vízové povinnosti u zastupitelských zemí, kam cestují, resp. které budou projíždět, a potřebná víza si obstarat
–    řídit se pokyny průvodce/delegáta/technického doprovodu nebo jiné CK určené osoby a dodržovat stanovený program, dodržovat právní předpisy platné v navštívené zemi, resp. v místě a objektu. V případě porušení právních předpisů nebo závažného narušování programu či průběhu zájezdu je CK oprávněna zákazníka ze zájezdu vyloučit, přičemž tento ztrácí nárok na další služby, stejně tak jako nárok na úhradu služeb dosud nevyužitých
–    použít ve vozidle zádržný systém (pásy)
–    zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit či poškodit zdraví a majetek ostatních zákazníků, dodavatelů služeb či CK či je jinak omezovalo
–    uhradit škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku, v ubytovacím aj. zařízení, kde čerpal služby zajištěné dle smlouvy nebo škodu jinému klientovi, event. škodu CK.

BOD 6. ZMĚNY A ZRUŠENÍ SMLUVNĚ SJEDNANÝCH SLUŽEB
a) Před zahájením zájezdu/SCR
1. Pokud před zahájením zájezdu/SCR nastanou objektivní okolnosti, které CK zabrání poskytnout služby dle sjednaných podmínek, je oprávněna navrhnout zákazníkovi změnu smlouvy, anebo zájezd/SCR zrušit. Příslušný návrh změny (včetně uvedení nové ceny) či zrušení oznámí CK zákazníkovi písemně/ e-mailem bez zbytečného odkladu na adresu uvedenou ve smlouvě.
2. Při podstatné změně podmínek smlouvy (tj. závažném zásahu do programu, trasy zájezdu/SCR, střediska u pobytového zájezdu, způsobu přepravy, ceny zájezdu/SCR o více než 8 %, vyjma případu dle Bodu 3. odst. 3 těchto podmínek, posunu termínu konání zájezdu/SCR o více než 24 hodin) má zákazník právo na odstoupení od smlouvy bez úhrady odstupného a právo na vrácení již zaplacené ceny nebo zálohy nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, případně na převod zaplacené částky na úhradu ceny náhradního zájezdu/SCR nabídnutého CK. Stejné právo zákazníkovi vznikne při zrušení zájezdu CK před jeho zahájením. Za změnu smlouvy se však nepovažuje změna ubytovacího nebo stravovacího objektu, pokud je náhradní objekt stejné nebo vyšší kategorie v rámci stejného střediska, změna pořadí míst navštívených na trase, nepodstatná změna programu, změna místa ubytování u poznávacího zájezdu, změna trasy a času odjezdu/příjezdu (odletu/příletu) z dopravních, bezpečnostních, organizačních apod. důvodů.
3. Navrhne-li CK změnu smlouvy, má zákazník právo rozhodnout, zda se změnou smlouvy souhlasí nebo od smlouvy odstoupit. Pokud zákazník neodstoupí od smlouvy ve lhůtě 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy, má se za to, že se změnou souhlasí.
4. Jestliže změna smlouvy vede i ke zvýšení ceny zájezdu/SCR, je zákazník povinen doplatit rozdíl v ceně do 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy. V případě, že rozdíl v ceně nebude zákazníkem uhrazen, a to ani v dodatečné přiměřené lhůtě 5 kalendářních dnů po uplynutí lhůty k řádnému zaplacení, má CK právo od smlouvy odstoupit a žádat odstupné.
5. CK má právo zrušit zájezd/SCR, jestliže před jeho zahájením nebude dosaženo minimálního počtu zákazníků, kterým je podmíněna realizace, a to u autobusových zájezdů/SCR 30 platících osob a u leteckých zájezdů 15 platících osob, pokud není ve smlouvě ev. v katalogu uveden jiný minimální počet zákazníků. O zrušení z uvedeného důvodu je CK povinna písemně informovat zákazníka nejpozději ve lhůtě 20 dnů před zahájením zájezdu, u zájezdů/SCR trvajících 6 dní a méně nejpozději ve lhůtě 7 dní před zahájením zájezdu/SCR. Dále může CK zrušit zájezd/SCR v důsledku neodvratitelné události, které nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, jež lze na CK rozumně požadovat.
6. Před zahájením zájezdu/SCR může zákazník písemně oznámit CK, že se místo něho zúčastní jiná osoba s tím, že v oznámení je současně uvedeno prohlášení nového zákazníka, že souhlasí se smlouvou a splňuje všechny podmínky k účasti na daném zájezdu/SCR. Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny a nákladů, zejména za poplatek za změnu nebo opravu jména příp. jiných údajů k letence a poplatku účtovaného leteckou společností. Změna rezervace/zrušení letecké dopravy podléhá všeobecným/storno podmínkám příslušné letecké společnosti. V případě, že se jedná o zájezd, u něhož jsou pro účast stanoveny smlouvou podmínky, které musí zákazník splňovat, lze toto oznámení učinit pouze ve lhůtě stanovené ve smlouvě a oznámení musí obsahovat i prohlášení nového účastníka, že splňuje veškeré podmínky, stanovené pro poskytnutí zájezdu.
7. Jiné změny smlouvy na základě písemného požadavku zákazníka provede CK jen tehdy, bude-li to možné (příplatkové služby maximálně do 10 dnů před zahájením)a za manipulační poplatek 200,- Kč za osobu. Mění-li zákazník dopravu bus za jiný typ dopravy ve lhůtě 31 dnů a více před zahájením zájezdu, činí manipulační poplatek 1 250,- Kč za osobu, v době kratší 31 dnů činí poplatek 2 500,- Kč za osobu.
b) Po zahájení zájezdu/SCR

1. Jestliže po zahájení zájezdu/SCR CK neposkytne zákazníkovi služby nebo jejich podstatnou část řádně a včas nebo zjistí, že mu všechny služby nebo jejich podstatnou část nebude moci řádně a včas poskytnout, třebaže se k tomu smlouvou zavázala, je povinna bez zbytečného odkladu a bezplatně provést taková opatření, aby zájezd/SCR mohl pokračovat. V takovém případě je CK povinna zabezpečit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě shodné či co nejvíce se přibližující podmínkám původním, resp. odpovídajícím charakteru a zaměření zájezdu, vrátit zákazníkovi zaplacenou cenu neposkytnutých služeb, za které nebylo poskytnuto náhradní plnění. Dále poskytnout zákazníkovi slevu z ceny služeb, které byly zahrnuty do ceny zájezdu/SCR, avšak nebyly realizovány v plném rozsahu a kvalitě. Je-li součástí zájezdu/SCR i doprava, je CK povinna poskytnout zákazníkovi dopravu zpět na místo odjezdu nebo na jiné místo návratu, s nímž zákazník souhlasil.
2. V případě, že CK zajistí jako náhradní plnění služby stejné nebo vyšší kvality (např. ubytování v jiném hotelu stejné nebo vyšší třídy), jsou další nároky zákazníka vůči CK vyloučeny.
3. Nastanou-li okolnosti zaviněné zákazníkem, na jejichž základě tento zcela nebo zčásti nevyčerpá sjednané služby, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení nebo slevu z ceny předmětné služby.
4. CK si vyhrazuje právo na změnu věcného i časového programu z důvodu zásahu vyšší moci, z důvodu rozhodnutí státních orgánů nebo mimořádných okolností (nejistá bezpečnostní situace, stávky, dopravní problémy, opravy nebo rekonstrukce objektů, neštěstí a další okolnosti, které CK nemohla ovlivnit nebo předvídat) a nepřebírá odpovědnost za důsledky, plynoucí ze změny programu a ceny zájezdu/SCR.
5. CK neručí za případné zpoždění z důvodů nepříznivého počasí, příp. z důvodu přetížení či uzavření komunikací a letových tras, ev. hraničních kontrol, stávek či vyšší moci, za kratší zpoždění z důvodů úpravy či vylepšení programu v rámci zájezdu/SCR. Zákazník musí při plánování přípojů, dovolené, obchodních termínů apod. brát možnost zpoždění v úvahu. V případě takového zpoždění nevzniká zákazníkovi právo na odstoupení od smlouvy ani na slevu či jiné odškodnění (např. na dodatečné bezplatné ubytování a stravu).
BOD 7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, ODSTUPNÉ (STORNOPOPLATKY
a)    Ze strany zákazníka
1. Zákazník může kdykoliv před zahájením zájezdu/SCR od smlouvy odstoupit (stornovat zájezd/SCR). Účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bylo CK/OZ doručeno písemné oznámení o odstoupení od smlouvy či dnem, kdy bylo takové odstoupení sepsáno přímo u CK nebo OZ. Zákazník je poté povinen zaplatit CK odstupné (stornopoplatky), jehož splatnost nastává ihned. Kromě odstupného je v případě letecké dopravy navíc účtován poplatek za zrušení nebo změnu rezervace, opravu jména aj. Výše poplatku se řídí Všeobecnými podmínkami příslušné letecké společnosti. CK odstupné (případně poplatek) odečte od částky, kterou obdržela od zákazníka na úhradu ceny zájezdu/SCR podle zrušené smlouvy, a zbytek zákazníkovi vrátí do 14 dní od odstoupení.
2. Výše odstupného je následující a odvislá od délky časového období před zahájením zájezdu:
  • více než 60 dnů před zájezdem .... 30 %, maximálně 500,- Kč/os.
  • 45–60 dnů    30 % z ceny zájezd
  • 31–44 dnů    50 % z ceny zájezdu
  • 15–30 dnů    70 % z ceny zájezdu
  • 3–14 dnů    90 % z ceny zájezdu
  • 2 dny a méně 100 % z ceny zájezdu.
V případě využití slevy „Early booking“ činí odstupné min. 50 %.

3. Do délky časového období (tj. příslušného počtu dnů) pro výpočet odstupného se započítává i den, kdy došlo ke stornování zájezdu/SCR a nezapočítává se den zahájení zájezdu/SCR (tj. den odjezdu, odletu či nástupu).
4. Za odstoupení od smlouvy se rovněž považuje:
a) zákazníkem požadovaná změna smlouvy (změna termínu, místa pobytu, ubytovacího zařízení, druhu dopravy), nebude-li ze strany CK proveditelná.
b) změna počtu osob v ubytovacím zařízení, spočívající ve snížení jejich počtu, je posuzována jako odstoupení od smlouvy jedné nebo více osob a tyto jsou povinny zaplatit odstupné. Je-li v důsledku takové změny vícelůžkový pokoj nebo apartmá/bungalov obsazen menším počtem osob, než je jeho kapacita, jsou zbývající zákazníci povinni navíc doplatit cenu za neobsazené lůžko či lůžka.
5. Pokud nenastoupí zákazník na zájezd/SCR, zmešká odjezd/odlet nebo musí být vyloučen ze zájezdu/SCR, nemá nárok na vrácení jím zaplacené ceny.
6. V případě, že zákazník v průběhu zájezdu/SCR svévolně zruší část z programu nebo nevyčerpá některou ze zaplacených služeb, nemá nárok na vrácení poměrné části zaplacené ceny zájezdu/SCR či na finanční náhradu za nečerpané služby.
b) ze strany CK
1. CK může od smlouvy odstoupit jen z důvodů zrušení zájezdu/SCR nebo porušení povinností zákazníkem. V posledně jmenovaném případě je zákazník povinen uhradit CK odstupné ve výši stanovené shora.
BOD 8. REKLAMACE
1. Při nesplnění povinnosti CK ze smlouvy řádně a včas musí zákazník uplatnit své právo z odpovědnosti za vady poskytnutých služeb v místě poskytované služby u průvodce/delegáta nebo doprovodu v busu, případně u CK/OZ, a to bez zbytečného odkladu, pokud možno na místě samém tak, aby mohla být zjednána náprava ihned.
2. Způsob uplatňování reklamačních práv a jejich vyřizování podrobněji stanoví Reklamační řád, který je zákazníkovi k dispozici u CK/OZ, příp. v plném znění na www.intertrans.cz.
¨
BOD 9. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
1. CK neodpovídá za škodu vzniklou zákazníkovi, kterou nezavinila CK ani jiní dodavatelé služeb cestovního ruchu poskytovaných v rámci zájezdu, a tuto si způsobil zákazník sám, třetí osoba, která není spojena s poskytováním zájezdu/SCR, pokud tuto skutečnost nebylo možné předpokládat nebo byla nevyhnutelná, či neodvratitelná událost, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.
2. Při způsobení škody třetí osobou či v důsledku nevyhnutelných a mimořádných okolností je CK povinna poskytnout zákazníkovi v nesnázích neprodleně pomoc. Nelze-li v důsledku nevyhnutelných a mimořádných okolností zajistit návrat zákazníka v souladu se smlouvou o zájezdu, nese CK náklady na nezbytné ubytování, pokud možno v rovnocenné kategorii, a to nejvýše za tři noci na jednoho zákazníka.
3. CK nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku odcizení věcí zákazníků, které se při autobusové dopravě nacházejí v prostorech nad/před/pod sedadly dopravního prostředku. CK nezajišťuje na základě uzavřené smlouvy o přepravě ostrahu a hlídání zavazadel a ostatních věcí zákazníků v autobuse (vleku) v době, kdy je autobus (vlek) sice zajištěn proti vniknutí, ale nenachází se v něm žádný z cestujících či osádka autobusu.
4. CK v případě zrušení zájezdu/SCR nenese odpovědnost za individuálně zajištěné služby mimo smlouvu (víza, vstupy, vlastní zajištění letecké přepravy aj.).
5. Umožňuje-li mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, omezení výše náhrady škody vzniklé porušením povinnosti ze smlouvy nebo podmínek náhrady škody, hradí CK škodu jen do výše tohoto omezení. Povinnost CK hradit škodu je omezena na trojnásobek celkové ceny zájezdu, s výjimkou zaviněné škody nebo újmy způsobené na zdraví.
6. Ztrátu, poškození či pozdní dodání zavazadel v letecké dopravě reklamuje zákazník přímo na letišti u letecké společnosti.

BOD 10. KOMPLEXNÍ POJIŠTĚNÍ
Ceny zájezdů organizované CK INTERTRANS zahrnují Pojištění záruky pro případ úpadku CK dle zákona 159/99 Sb., které CK uzavřela s pojišťovnou Generali pojišťovna, a. s., číslo smlouvy 1710120055. Námi organizované zájezdy/SCR mají zpravidla v ceně i Cestovní pojištění, které CK uzavřela s pojišťovnou Česká pojišťovna, a. s., včetně pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s odstoupením od smlouvy. Cestovní pojištění je zpravidla v ceně, někdy je za příplatek, případně lze odečíst z ceny.
Pojištění záruky pro případ úpadku CK (dle zákona č.159/99 Sb.)
1. Na základě tohoto pojištění vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy CK z důvodu svého úpadku:
a) neposkytne zákazníkovi repatriaci
b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu včetně ceny zaplacené za poukaz na zájezd v případě neuskutečnění zájezdu
c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze zčásti.
2. Nároky zákazníka, které mu vznikly vůči CK v důsledku neplnění smlouvy, přecházejí na pojišťovnu, a to až do výše plnění, které mu pojišťovna poskytla.
Cestovní pojištění
1. Toto pojištění zahrnuje pojištění léčebných výloh v zahraničí, zahrnující asistenční pomoc společnosti EUROP ASSISTANCE, úrazové pojištění, pojištění zavazadel a věcí osobní potřeby, pojištění odpovědnosti za škodu, připojištění stornopoplatků (vyjma zájezdů/SCR programově do 2 dní, dále viz Důležité informace) souvisejících se zrušením cesty do zahraničí.
2. Příslušná pojistná smlouva je pro seznámení se s rozsahem pojištění, nároků z pojištění a hlášení pojistných událostí k nahlédnutí u CK, event. www.intertrans.cz. Asistenční kartu obdrží zákazník při nástupu na zájezd, při vlastní dopravě mu bude odeslána
e-mailem spolu s pokyny.
3. Vznik pojistné události hlásí zákazník (pojištěný) přímo pojišťovně. CK nepřísluší posuzovat existenci, případně výši uplatňovaných nároků z tohoto vztahu, může poskytnout pouze potřebnou součinnost.
4. V případě, že CK na základě žádosti zákazníka postiženého pojistnou událostí poskytne za něj úhradu léčebných či jiných nákladů, tento zákazník svým podpisem na formuláři vyslovuje souhlas s přechodem svých práv (postoupením pohledávky) na pojistné plnění na CK.

BOD 11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. Zákazník je srozuměn s tím, že CK je oprávněna pro účely plnění smlouvy a za účelem plnění zákonných povinností zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu zejména: jméno, příjmení, datum narození, nezbytné pasové údaje v rozsahu smlouvy, bankovní spojení, bydliště, příp. jiná kontaktní adresa, e-mailová adresa, telefonní spojení, případně údaje o alergiích, lécích a jiných zdravotních potížích. Všechny osobní údaje budou uloženy pouze po dobu stanovenou zákonem, případně po dobu nezbytně nutnou.
2. Pro účely plnění smlouvy budou informace uvedené v čl. 1. v nezbytném rozsahu poskytnuty též dodavatelům CK (zejména hotelům, přepravním společnostem, průvodcům). Identifikační údaje o těchto dodavatelích jsou zpravidla uvedeny v pokynech k zájezdu/SCR, případně je obdrží zákazník nejpozději během zájezdu/SCR. Pokud se zájezdová destinace nachází mimo země Evropského hospodářského prostoru, bere zákazník na vědomí, že jeho osobní údaje budou poskytnuty příjemcům osobních údajů v této třetí zemi (zejména hotelům a zahraničním partnerským CK) či v jiné třetí zemi (zejména leteckým společnostem).
3. Zákazník bere na vědomí, že CK bude zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa za účelem zasílání obchodních sdělení. Obchodní sdělení je CK oprávněna zasílat e-mailem či poštou. Proti zasílání obchodních sdělení může zákazník vznést kdykoliv námitku, a to buď na adrese CK nebo e-mailem zaslaným na e-mail: ck@intertrans.cz. V tomto případě nebude CK zákazníkovi dále zasílat obchodní sdělení, ani jinak zpracovávat jeho osobní údaje zákazníka pro účely přímého marketingu.
4. Zákazník souhlasí s tím, že CK může pořizovat fotografie jeho osoby během zájezdu/SCR a k použití těchto fotografií v rámci propagačních materiálů CK, a to jak v hmotné podobě, tak i na webových stránkách.
5. Výše uvedená ustanovení platí přiměřeně i ve vztahu k osobám, v jejichž prospěch zákazník smlouvu uzavřel (spolucestující). Uzavřením smlouvy zákazník prohlašuje, že je oprávněn souhlasy za spolucestující osoby udělit, a to ať už na základě smluvního či jiného zastoupení.
6. Zákazník bere na vědomí, že jako subjekt údajů má zejména následující práva:
a) Souhlas s pořizováním fotografií může kdykoliv odvolat, a to podáním zaslaným CK, a to buď na adresu CK nebo e-mailem.
b) Požadovat od CK přístup k osobním údajům týkajících se jeho osoby, jejich opravu nebo výmaz, může požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, vznášet námitky proti zpracování osobních údajů, jakož i práva na přenositelnost údajů.
c) Požadovat, aby CK omezila zpracování jeho osobních údajů, pokud (i) zákazník popírá přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce ověřil přesnost jeho osobních údajů; (ii) zpracování jeho osobních údajů bylo protiprávní, ale nepožádá o výmaz osobních údajů, ale o omezení jejich použití; (iii) CK již nepotřebuje jeho osobní údaje pro účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků; nebo (iv) zákazník vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to do doby než bude ověřeno, zda oprávněné důvody CK převažují nad oprávněnými důvody zákazníka. Pokud bylo omezeno zpracování osobních údajů zákazníka, mohou být jeho údaje zpracovány, s výjimkou uložení, pouze s jeho souhlasem.
d) Právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
e) Získat od CK kdykoliv potvrzení, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, je CK povinna mu na žádost poskytnout následující informace a vydat mu kopii zpracovávaných osobních údajů: (i) účel zpracování; (ii) kategorie osobních údajů, které zpracovává; (iii) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým jeho osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; (iv) plánovanou dobu, po kterou budou jeho osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; (v) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se zákazníka nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování.

BOD 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Právní vztahy a vzájemná práva a povinnosti CK a zákazníka, které neupravují tyto Všeobecné podmínky, se řídí obecně závaznými právními předpisy na daný vztah se vztahující, především pak ustanoveními zákona č. 159/1999 Sb. a občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.
2. Tyto Všeobecné podmínky a Důležité informace jsou výlučným vlastnictvím CK INTERTRANS, jakékoliv převzetí a kopírování je možné pouze se souhlasem CK INTERTRANS.
3. Tyto Všeobecné podmínky a Důležité informace vstupují v platnost dne 6. prosince 2019 a vztahují se na zájezdy nebo SCR CK INTERTRANS z nabídky roku 2020.

CK INTERTRANS s.r.o.