MENU
...ta pravá dovolená 31. sezóna

Vyhledávání zájezduVšeobecné podmínky - zima

Všeobecné podmínky
Tyto Všeobecné podmínky cestovní kanceláře CK INTERTRANS s. r. o., Slovanská tř. 5, 326 00 Plzeň, IČO 29161053 (dále jen CK) jsou platné pro všechny zájezdy a jiné služby cestovního ruchu (dále SCR) poskytované CK a tvoří nedílnou součást smlouvy mezi CK a zákazníkem.

BOD 1. SMLUVNÍ STRANY
a) CK, která zájezdy nabízí a prodává přímo ve vlastním prodejním místě či prostřednictvím smluvního prodejního místa zmocněného obchodního zástupce (dále jen OZ) na straně jedné.
b) Zákazník, kterým může být fyzická osoba (jednající osobně nebo zákonným či zplnomocněným zástupcem) nebo právnická osoba (jednající statutárním orgánem nebo zplnomocněným zástupcem) na straně druhé. Osoby mladší 15 let se mohou zájezdu účastnit pouze v doprovodu zodpovědné osoby starší 18 let a osoby ve věku 15–18 let jen s výslovným souhlasem jejich zákonného zástupce, pokud se zástupce zájezdu sám neúčastní.

BOD 2. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU
1. CK/OZ informuje zákazníka o tom, k jaké smlouvě směřuje jejich předsmluvní komunikace nejpozději před tím, než zákazník uzavře smlouvu o zájezdu nebo závaznou objednávku na SCR. V případě smlouvy o zájezdu předá CK zákazníkovi příslušný informační formulář dle vyhlášky č. 122/2018 Sb. o způsobu právní ochrany zákazníka.
2. Smluvní vztah mezi CK a zákazníkem vzniká na základě vyplněné a zákazníkem podepsané smlouvy o zájezdu (dále jen smlouva) potvrzené ze strany CK/OZ a úhradou zálohy (případně rezervačního poplatku) či plné ceny na účet CK/OZ. Je-li smlouva uzavírána za použití prostředků komunikace na dálku, např. e-mailem, považuje se smlouva za uzavřenou, pokud je objednávka/smlouva potvrzena CK/OZ nebo vydáno zákazníkovi potvrzení o zájezdu. CK se zavazuje poskytnout služby v dohodnutém rozsahu a zákazník se zavazuje, že zaplatí smluvenou zálohu a cenu.
3. Předložením řádně vyplněné a podepsané smlouvy k potvrzení CK/OZ se tato stává závaznou pro všechny osoby v ní uvedené a zákazník tím zároveň stvrzuje, že je mu znám obsah smlouvy a zájezdu (viz katalog, www stránky CK), že se seznámil s obsahem Důležitých informací a Všeobecných podmínek CK, souhlasí s nimi a bez výhrad je přijímá, že přijal příslušný informační formulář dle vyhlášky č.122/2018 Sb. Z důvodu vydání katalogu ve značném předstihu si CK vyhrazuje právo oznámit před uzavřením smlouvy změny údajů uvedených v katalogu. V případě, že se údaje ve smlouvě a katalogu odlišují, jsou závazné údaje uvedené ve smlouvě (vyjma zřetelně chybných údajů, nesprávně vypočtené ceny/slevy, event. nesprávně uvedených údajů ve smlouvě týkajících se zejména místa, typu a kvality ubytování, stravy, typu skipasu, odjezdového místa).
4. Smlouvu k potvrzení ze strany CK/OZ zákazník předá či zašle CK nebo OZ, u kterého si zájezd vybral, v rezervační lhůtě do 3 dnů od rezervace, anebo je-li doba před realizací zájezdu kratší 30 dnů, ve lhůtě do 2 dnů od rezervace, týden před odjezdem je rezervace jen v rámci dne, pokud není individuálně dohodnuto jinak. Na opožděné, neúplné či jinak vadné smlouvy nebude brán zřetel.
5. Spolu s potvrzenou smlouvou o zájezdu (včetně potvrzení přijetí zálohy, popř. plné ceny zájezdu) obdrží zákazník doklad o pojištění CK pro případ úpadku (ev. kopie dokladu o pojištění je na www.intertrans.cz), obsahující označení pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události.

BOD 3. CENA ZÁJEZDU
1. Ceny zájezdů pořádaných CK jsou cenami smluvními, jež vycházejí z cenové nabídky jednotlivých služeb v katalogu, kalkulovaných podle kurzů ČNB a vyhlášených ke dni 4. 7. 2019.
2. Cenou zájezdu se rozumí cena obsažená ve smlouvě. Cena zahrnuje mj. spotřebu vody a energii, DPH a pojištění záruky pro případ úpadku CK.
3. Případné slevy vyhlášené CK po datu podpisu smlouvy zákazníkem nezakládají právo zákazníka na slevu z uvedené ceny.
4. CK má právo jednostranně zvýšit cenu zájezdu uvedenou ve smlouvě nejpozději do 21. dne před realizací zájezdu, jestliže je zároveň přesně stanoven způsob výpočtu zvýšení ceny v případě, že v mezidobí:
a) dojde ke zvýšení ceny za dopravu, včetně cen pohonných hmot (referenční cena paliva je pro naftu 33 Kč vč. DPH/l nebo
b) dojde ke zvýšení daně, jakákoli dodatečná peněžitá plnění nebo úplaty z cestovních služeb poskytovaných podle smlouvy třetími stranami, které se přímo nepodílejí na poskytnutí zájezdu, vč. plateb spojených s dopravou nebo
c) zvýšení směnného kurzu české koruny vůči konvertibilním měnám použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10 %, pokud k této změně dojde do 21. dne před zahájením zájezdu.
Případné zvýšení ceny bude provedeno o částku odpovídající hodnotě, o kterou došlo k navýšení ceny uvedené pod písmenem a), b), resp. o částku odpovídající navýšení směnného kurzu české koruny, použitého pro stanovení ceny zájezdu nad hodnotu 10 %.
Písemné oznámení o zvýšení ceny zájezdu zašle CK zákazníkovi dle kontaktu ve smlouvě nejpozději 21 dnů před zahájením zájezdu. Zákazník je poté povinen uhradit rozdíl v ceně zájezdu do 5 dnů od doručení tohoto oznámení. Při nesplnění uvedené povinnosti vznikne CK právo od smlouvy odstoupit, pokud zákazník nesplní tuto povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě 5 dnů, kterou mu CK tímto poskytuje. V případě odstoupení vzniká zákazníkovi povinnost zaplatit CK odstupné.
5. Je-li CK nucena zvýšit cenu zájezdu za jiných než výše uvedených podmínek, navrhne zákazníkovi změnu smlouvy (viz Bod 6. a) těchto podmínek).
6. Dojde-li ke snížení nákladů o více než 10%, zejména ke snížení směnného kurzu české koruny (posílení koruny o více než 10 %), bude naopak provedeno úměrným způsobem snížení ceny zájezdu ponížené o skutečné administrativní náklady.
7. Ceny, event. zálohy, se zaokrouhlují na desítky Kč.

BOD 4. PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. CK má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím.
2. Zákazník je povinen zaplatit zálohu ve výši 30 % (Early Booking jednorázová záloha 50 %) nebo plnou cenu zájezdu v případě odevzdání smlouvy k potvrzení CK/OZ v době kratší než 30 dnů před realizací zájezdu, to vše v rezervační lhůtě stanovené v Bodu 2. odst. 3 těchto podmínek.
3. Doplatek celkové ceny zájezdu musí zákazník uhradit nejpozději do 30 dnů před realizací zájezdu. Příjem doplatku již CK nepotvrzuje. V případě nedodržení termínu úhrady zákazníkem je CK oprávněna od smlouvy odstoupit, pokud zákazník nesplní svoji povinnost ani v dodatečně přiměřené lhůtě 5 dnů, kterou mu CK jako věřitel tímto poskytuje. V případě odstoupení je zákazník povinen zaplatit CK odstupné, viz Bod 7. těchto podmínek.
4. Platbu lze provést v hotovosti u CK/OZ, převodem nebo vkladem na bankovní účet v ČSOB bance, platební kartou přímo v CK ev. poštovní poukázkou, přičemž za termín platby se u úhrady poukázkou považuje termín, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet CK/OZ. Při placení zálohy i doplatku je nutné uvádět variabilní symbol = číslo smlouvy o zájezdu = rezervační číslo (nebo číslo faktury, vystavené na žádost zákazníka).

BOD 5. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
1. K základním právům zákazníka patří:
– právo na řádné a včasné poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb
– právo vyžadovat od CK informace o všech skutečnostech, které jsou jí známy a které se dotýkají smluvně sjednaných a zaplacených služeb
– nejpozději 7 dnů před zahájením zájezdu právo na písemné poskytnutí dalších podrobných informací o skutečnostech, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou CK známy, pokud již nejsou obsaženy v Důležitých informacích, katalogu či ve smlouvě, zejména upřesnění těch plateb za služby, které jsou sice součástí zájezdu, ale nejsou zahrnuty v jeho ceně (jejich výše); upřesnění týkající se ubytování (poloha, kategorie, stupeň vybavenosti, hlavní charakteristické znaky), dopravního prostředku (druh, charakteristika, kategorie) a trasy cesty, stravování (způsob a rozsah); podrobnosti o mož­nos­ti kontaktu s nezletilou osobou nebo zástupcem CK v místě pobytu nezletilé osoby, která je účastníkem zájezdu; kontakt na osobu, na kterou se zákazník v nesnázích v průběhu zájezdu může obrátit se žádostí o pomoc (např. delegát, doprovod v autobusu, zastupitelský úřad). Pokyny k odjezdu zasíláme e-mailem na adresu objednavatele zájezdu, eventuálně i na další e-mailové adresy uvedené ve smlouvě o zájezdu.
– právo být seznámen s případnými změnami programu zájezdu, rozsahu služeb a ceny
– právo zrušit svoji účast kdykoliv před zahájením čerpání služeb odstoupením od smlouvy v souladu s podmínkami v Bodu 7. těchto podmínek
– právo na reklamaci vad a jejich vyřízení podle Bodu 8. těchto podmínek
– právo odstoupit od smlouvy o zájezdu i v průběhu zájezdu v případě podstatných vad
– právo na ochranu osobních dat a informací o cíli cesty, které jsou uvedeny ve smlouvě a v dalších listinách, před nepovolanými osobami v souladu s platnými zákony.
2. K základním povinnostem zákazníka patří:
– poskytnout CK součinnost, potřebnou k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, zejména úplně a pravdivě vyplnit potřebné listiny včetně oznámení změn v těchto údajích a předložit doklady vyžádané CK (fotografie, pas opatřený potřebnými vízy, nezajišťuje-li jeho vyřízení přímo CK, souhlas zákonného zástupce atp.)
– zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu zájezdu, doporučujeme písemný souhlas 2. rodiče (rodičů) s konkrétní cestou, stejně tak učinit u osob, u kterých to vyžaduje jejich zdravotní stav
– nahlásit písemně ve smlouvě účast cizích státních příslušníků
– zaplatit cenu zájezdu dle stanovených podmínek a prokázat to případně CK/OZ příslušným dokladem
– v případě neobsazení celého apartmánu/studia/pokoje najednou v dané obsazenosti a ceně je zákazník povinen uhradit CK cenu za neobsazené lůžko/neobsazená lůžka
– veškeré další služby, včetně služeb souvisejících s onemocněním, úrazem, ztrátou cestovních dokladů, ev. zavazadel a následně s náhradní dopravou, ev. ubytováním (nezaviněné CK), je zákazník povinen uhradit CK max. do  10  dnů po ukončení zájezdu
– bez zbytečného odkladu sdělovat CK své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu sjednaných služeb
– převzít od CK doklady potřebné pro čerpání služeb
– označit si svá zavazadla vlastní pevnou jmenovkou k zamezení záměny zavazadla a dodržet jejich povolené hmotnostní a objemové limity
– autobusy jsou nekuřácké, z přepravy jsou vyloučeny měkké i tvrdé drogy v jakémkoliv množství
– použít v autobusu/vozidlu zádržný bezpečnostní systém
– dostavit se ve stanoveném čase na místo nástupu na zájezd se všemi doklady požadovanými dle cestovních pokynů a na vyzvání předložit pověřenému zaměstnanci CK doklad o zaplacení zájezdu spolu se smlouvou
– při zahraničních cestách mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí (cestovní doklad, víza, doklad o zdravotním pojištění, evropský průkaz zdravotního pojištění, očkovací průkaz atp., jsou-li vyžadovány). Cizí státní příslušníci jsou povinni se informovat o vízové povinnosti u zastupitelských zemí, kam cestují, resp. které budou projíždět, a potřebná víza si obstarat
– řídit se pokyny technického doprovodu/delegáta zájezdu nebo jiné CK určené osoby a dodržovat stanovený program, dodržovat právní předpisy platné v navštívené zemi, resp. v místě a objektu. V případě porušení právních předpisů nebo závažného narušování programu zájezdu, narušování dopravy či ubytování, je CK oprávněna zákazníka ze zájezdu vyloučit, přičemž tento ztrácí nárok na další služby
– zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit či poškodit zdraví a majetek ostatních zákazníků, dodavatelů služeb či CK či je jinak omezovalo
– zaplatit pobytovou taxu a složit kauci k ubytování, uhradit škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku, v ubytovacím zařízení, cestovní kanceláři nebo jinému klientovi.

BOD 6. ZMĚNY A ZRUŠENÍ SMLUVNĚ SJEDNANÝCH SLUŽEB
a) Před zahájením zájezdu
1. Pokud před zahájením zájezdu nastanou objektivní okolnosti, které CK zabrání poskytnout služby dle sjednaných podmínek, je oprávněna navrhnout zákazníkovi změnu smlouvy, anebo zájezd zrušit. Příslušný návrh změny (včetně uvedení nové ceny) či zrušení zájezdu oznámí CK zákazníkovi písemně/e-mailem bez zbytečného odkladu na adresu uvedenou ve smlouvě. V případě zrušení zájezdu před jeho zahájením má zákazník právo požadovat, aby mu CK na základě nové smlouvy poskytla jiný zájezd nejméně v kvalitě odpovídající původní smlouvě, může-li CK takový zájezd nabídnout.
2. Při změně podmínek smlouvy (tj. závažném zásahu do programu, změny střediska, způsobu přepravy, ceny zájezdu o více než 8 %, vyjma případu dle Bodu 3. odst. 3 těchto podmínek, posunu termínu konání zájezdu o více než 24 hodin) má zákazník právo na odstoupení od smlouvy bez úhrady odstupného a právo na vrácení již zaplacené ceny nebo zálohy, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, případně na převod zaplacené částky na úhradu ceny náhradního zájezdu/SCR nabídnutého CK, případně na převod zaplacené částky na úhradu ceny náhradního zájezdu nabídnutého CK nejméně v kvalitě odpovídající původnímu zájezdu. Stejné právo zákazníkovi vznikne při zrušení zájezdu CK před jeho zahájením. Za změnu smlouvy se však nepovažuje změna ubytovacího nebo stravovacího objektu, pokud je náhradní objekt stejné nebo vyšší kategorie v rámci stejného střediska, nepodstatná změna programu, změna trasy a času odjezdu/příjezdu z dopravních, bezpečnostních, organizačních a podobných důvodů.
3. Navrhne-li CK změnu smlouvy, má zákazník právo rozhodnout, zda se změnou smlouvy souhlasí nebo od smlouvy odstoupit. Pokud zákazník neodstoupí od smlouvy ve lhůtě 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy, má se za to, že se změnou souhlasí.
4. Jestliže změna smlouvy vede i ke zvýšení ceny zájezdu, je zákazník povinen doplatit rozdíl v ceně do 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy. V případě, že rozdíl v ceně nebude zákazníkem uhrazen, a to ani v dodatečné přiměřené lhůtě 5 kalendářních dnů po uplynutí lhůty k řádnému zaplacení, má CK právo od smlouvy odstoupit a žádat odstupné.
5. CK má právo zrušit zájezd, jestliže před jeho zahájením nebude dosaženo minimálního počtu zákazníků, kterým je podmíněna realizace zájezdu, a to u autobusových zájezdů 27 platících osob, pokud není ve smlouvě ev. v katalogu uveden jiný minimální počet zákazníků zájezdu. O zrušení zájezdu z uvedeného důvodu je CK povinna písemně informovat zákazníka nejpozději ve lhůtě 20 dnů před zahájením zájezdu. Dále může CK zrušit zájezd v důsledku neodvratitelné události, které nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, jež lze na CK rozumně požadovat.
6. Zruší-li CK zájezd z jiných než výše uvedených důvodů ve lhůtě kratší 20 dnů před termínem jeho zahájení, je povinna uhradit zákazníkovi pokutu ve výši 10 % z ceny zájezdu.
7. Zákazník může písemně oznámit CK, že se místo něho zájezdu zúčastní jiná osoba s tím, že v oznámení je současně uvedeno prohlášení nového zákazníka s podpisem, že souhlasí se smlouvou a splňuje všechny podmínky k účasti na daném zájezdu. Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a nákladů (zejména v případě změny typu dopravy), které CK vzniknou v souvislosti se změnou zákazníka.
8. Jiné změny smlouvy na základě písemného požadavku zákazníka provede CK jen tehdy, bude-li to možné (v případě příplatků maximálně do 10 dnů před zahájením zájezdu), za manipulační poplatek 200,- Kč za osobu. Navíc, mění-li se doprava BUS na vlastní ve lhůtě delší než 45 dnů před zahájením zájezdu činí manipulační poplatek 1000,- Kč, ve lhůtě kratší 45 dnů před zahájením zájezdu, činí manipulační poplatek 1800,- Kč za osobu, v době kratší 15 dnů činí poplatek 100 % zaplacené ceny dopravy.
b) Po zahájení zájezdu
1. Jestliže po zahájení zájezdu CK neposkytne zákazníkovi služby cestovního ruchu nebo jejich podstatnou část řádně a včas nebo zjistí, že mu všechny služby cestovního ruchu nebo jejich podstatnou část nebude moci řádně a včas poskytnout, třebaže se k tomu smlouvou zavázala, je povinna bez zbytečného odkladu a bezplatně provést taková opatření, aby zájezd mohl pokračovat. V takovém případě je CK povinna zabezpečit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě shodné či co nejvíce se přibližující podmínkám původním, resp. odpovídajícím charakteru a zaměření zájezdu, vrátit zákazníkovi zaplacenou cenu neposkytnutých služeb, za které nebylo poskytnuto náhradní plnění, a dále poskytnout zákazníkovi slevu z ceny služeb, které byly zahrnuty do ceny zájezdu, avšak nebyly realizovány v plném rozsahu a kvalitě (vyjma možných omezení v rámci skipasu). Je-li součástí zájezdu i doprava, je CK povinna poskytnout zákazníkovi dopravu zpět na místo odjezdu nebo na jiné místo návratu, s nímž zákazník souhlasil.
2. V případě, že CK zajistí jako náhradní plnění služby stejné nebo vyšší kvality (např. ubytování v jiném hotelu/rezidenci stejné nebo vyšší třídy), jsou další nároky zákazníka vůči CK vyloučeny.
3. Nastanou-li okolnosti zaviněné zákazníkem, na jejichž základě tento zcela nebo zčásti nevyčerpá sjednané služby, nevzniká zákazníkovi nárok na  vrácení nebo slevu z ceny předmětné služby.
4. CK si vyhrazuje právo na změnu věcného i časového programu zájezdu z důvodu zásahu vyšší moci, z důvodu rozhodnutí státních orgánů nebo mimořádných okolností (nejistá bezpečnostní situace, stávky, dopravní problémy, laviny a další okolnosti, které CK nemohla ovlivnit ani předvídat) a nepřebírá odpovědnost za důsledky, plynoucí ze změny programu a ceny zájezdu.
5. CK neručí za případné zpoždění z důvodů nepříznivého počasí, příp. z důvodu přetížení či uzavření komunikací, hraničních kontrol, stávek či vyšší moci; zákazník musí při plánování přípojů, dovolené, obchodních termínů apod. brát možnost zpoždění v úvahu. V případě takového zpoždění nevzniká zákazníkovi právo na odstoupení od smlouvy ani na slevu nebo jiné odškodnění.

BOD 7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, ODSTUPNÉ (STORNOPOPLATKY)
a) Ze strany zákazníka
1. Zákazník může kdykoliv před zahájením zájezdu od smlouvy odstoupit (stornovat zájezd). Účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bylo CK/OZ doručeno písemné oznámení o odstoupení od smlouvy či dnem, kdy bylo takové odstoupení sepsáno přímo u CK nebo OZ. Zákazník je poté povinen zaplatit CK odstupné (stornopoplatky), jehož splatnost nastává ihned. CK odstupné odečte od částky, kterou obdržela od zákazníka na úhradu ceny zájezdu podle zrušené smlouvy, a zbytek zákazníkovi vrátí do 14 dnů.
2. Výše odstupného je následující a odvislá od délky časového období před zahájením zájezdu:
  • více než 60 dnů před zájezdem …………… 1000,- Kč/os. (nevztahuje se pojištění na storno zájezdu). V případě využití slevy Early Booking činí odstupné min. 30 % z ceny zájezdu.
  • 45–60 dnů - 30 % z ceny zájezdu, min. 1000,- Kč
  • 31–44 dnů - 50 % z ceny zájezdu
  • 15–30 dnů - 70 % z ceny zájezdu
  • 3–14 dnů - 90 % z ceny zájezdu
  • 2 dny a méně - 100 % z ceny zájezdu.
3. Do délky časového období (tj. příslušného počtu dnů) pro výpočet odstupného se započítává i den, kdy došlo k stornování zájezdu; nezapočítává se den zahájení zájezdu (tj. den odjezdu či nástupu na zájezd).
4. Za odstoupení od smlouvy se rovněž považuje :
a) zákazníkem požadovaná změna smlouvy (změna termínu zájezdu, místa pobytu, ubytovacího zařízení), nebude-li ze strany CK proveditelná.
b) změna počtu osob v ubytovacím zařízení, spočívající ve snížení jejich počtu, je posuzována jako odstoupení od smlouvy jedné nebo více osob a tyto jsou povinny zaplatit odstupné. Je-li v důsledku takové změny vícelůžkový pokoj nebo apartmá/studio obsazen menším počtem osob, než je jeho objednaná kapacita, jsou zbývající zákazníci povinni doplatit i cenu za neobsazené lůžko či lůžka (ne u storna 70 % a více).
5. Pokud nenastoupí zákazník na zájezd, zmešká odjezd, pokud zruší zájezd v jeho průběhu nebo musí být vyloučen ze zájezdu, nemá nárok na vrácení jím zaplacené ceny zájezdu, stejně tak nemá nárok na vrácení poměrné části zaplacené ceny zájezdu.
6. V případě, že zákazník v průběhu zájezdu svévolně zruší část zájezdu nebo nevyčerpá některou ze zaplacených služeb, nemá nárok na finanční náhradu za nečerpané služby.
b) Ze strany CK
1. CK může od smlouvy odstoupit jen z důvodů zrušení zájezdu nebo porušení povinností zákazníkem. V posledně jmenovaném případě je zákazník povinen uhradit CK odstupné ve výši stanovené shora.

BOD 8. REKLAMACE
1. Při nesplnění povinnosti CK ze smlouvy řádně a včas musí zákazník uplatnit své právo z odpovědnosti za vady poskytnutých služeb v místě poskytované služby, u delegáta nebo u doprovodu v busu, případně u CK/OZ, a to bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být zjednána náprava, pokud možno na místě samém.
2. Způsob uplatňování reklamačních práv a jejich vyřizování podrobněji stanoví Reklamační řád, který je zákazníkovi k dispozici u CK/OZ, příp. na  www.intertrans.cz.

BOD 9. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
1. CK neodpovídá za škodu vzniklou zákazníkovi, kterou nezavinila CK ani jiní dodavatelé služeb cestovního ruchu poskytovaných v rámci zájezdu, a tuto způsobil zákazník sám, třetí osoba, která není spojena s poskytováním zájezdu, pokud tuto skutečnost nebylo možné předpokládat nebo byla nevyhnutelná, či neodvratitelná událost, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.
2. Při způsobení škody třetí osobou či neodvratitelnou událostí je CK povinna poskytnout zákazníkovi v nesnázích rychlou pomoc. Nelze-li v důsledku nevyhnutelných a mimořádných okolností zajistit návrat zákazníka v souladu se smlouvou o zájezdu, nese CK náklady na nezbytné ubytování, pokud možno v rovnocenné kategorii, a to nejvýše za tři noci na jednoho zákazníka.
3. CK nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku odcizení věcí zákazníků, které se při autokarové dopravě nacházejí v prostorech nad/před/pod sedadly dopravního prostředku. CK nezajišťuje na základě uzavřené smlouvy o přepravě ostrahu a hlídání zavazadel a ostatních věcí zákazníků v autobuse v době, kdy je autobus sice zajištěn proti vniknutí, ale nenachází se v něm žádný z cestujících či osádka autobusu.
4. CK v případě zrušení zájezdu nenese odpovědnost za individuálně zajištěné služby mimo smlouvu (víza, vstupy, vlastní zajištění letecké přepravy aj.).
5. Umožňuje-li mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, omezení výše náhrady škody vzniklé porušením povinnosti ze smlouvy nebo podmínek náhrady škody, hradí CK škodu jen do výše tohoto omezení. Povinnost CK hradit škodu je omezena na trojnásobek celkové ceny zájezdu, s výjimkou zaviněné škody nebo újmy způsobené na zdraví.
obrazek 1
BOD 10. POJIŠTĚNÍ
Ceny zájezdů zahrnují pojištění z
áruky pro případ úpadku CK dle zákona 159/99 Sb., které CK uzavřela s pojišťovnou Generali, a. s., číslo smlouvy 1710120055.
1. Na základě tohoto pojištění vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy CK z důvodu svého úpadku:
a) neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do ČR, pokud je tato doprava součástí zájezdu
b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil
c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze zčásti.
2. Nároky zákazníka, které mu vznikly proti CK v důsledku neplnění cestovní smlouvy, přecházejí na pojišťovnu.
Za příplatek může klient uzavřít cestovní pojištění, které CK uzavřela s pojišťovnou Česká pojišťovna, a. s., včetně pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s odstoupením od cestovní smlouvy, případně s připojištěním RISK (viz Důležité informace).
1. Toto pojištění zahrnuje úrazové pojištění, pojištění zavazadel a věcí osobní potřeby, pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci, připojištění stornopoplatků (odstupného) souvisejících se zrušením cesty do zahraničí a pojištění léčebných výloh v zahraničí, zahrnující asistenční pomoc společnosti EUROP Assistance (dále viz Důležité informace).

Cestovní pojištění ČESKÉ POJIŠŤOVNY, a. s.
Pojistné náhrady Pojistné limity/os.
STANDARD PLUS
Léčebné výlohy, asistenční služba 3.000.000,- Kč 10.000.000,- Kč
Osobní odpovědnost:
- škody na zdraví 2.000.000,- Kč 3.000.000,- Kč
- škody na věci 1.000.000,- Kč 1.500.000,- Kč
- škody finanční 500.000,- Kč 1.000.000,- Kč
Právní ochrana - 200.000,- Kč
Ztráta/poškození zavazadel max. 20.000,- Kč 30.000,- Kč
Úrazové pojištění:
- doba nezbytného léčení 20.000,- Kč 40.000,- Kč
- trvalé následky 200.000,- Kč 400.000,- Kč
- smrt 100.000,- Kč 200.000,- Kč
Zrušení zájezdu (plnění 60-80 % stornopoplatku (max. do výše... ) 15.000,- Kč**

15.000,- Kč
Cena příplatku pojištění +470,- Kč + 690,- Kč
**Na vyžádání storno zájezdu s vyšším pojistným limitem 30 000,- Kč.

2. Příslušná pojistná smlouva je pro seznámení se s rozsahem pojištění, nároků z pojištění a hlášení pojistných událostí k nahlédnutí u CK, event. na www.intertrans.cz. Na vyžádání nabízíme cestovní pojištění PLUS s vyššími pojistnými limity.  Asistenční kartu obdrží zákazník při nástupu na zájezd, při vlastní dopravě mu bude odeslána elektronicky spolu s pokyny.
3. Vznik pojistné události hlásí zákazník (pojištěný) ihned přímo pojišťovně; CK nepřísluší posuzovat existenci, případně výši uplatňovaných nároků z tohoto vztahu, může poskytnout pouze potřebnou součinnost.
4. V případě, že CK na základě žádosti zákazníka postiženého pojistnou událostí poskytne za něj úhradu léčebných či jiných nákladů, tento zákazník svým podpisem na formuláři vyslovuje souhlas s přechodem svých práv (postoupením pohledávky) na pojistné plnění na CK.

BOD 11. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. Zákazník je srozuměn s tím, že CK je oprávněna pro účely plnění smlouvy/SCR a za účelem plnění zákonných povinností zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu zejména: jméno, příjmení, datum narození, nezbytné pasové údaje v rozsahu smlouvy, bankovní spojení, bydliště, příp. jiná kontaktní adresa, e-mailová adresa, telefonní spojení, případně údaje o alergiích, lécích a jiných zdravotních potížích. Všechny osobní údaje budou uloženy pouze po dobu stanovenou zákonem, případně po dobu nezbytně nutnou.
2. Pro účely plnění smlouvy/SCR budou informace uvedené v čl. 1. v nezbytném rozsahu poskytnuty též dodavatelům CK (zejména hotelům, přepravním společnostem, průvodcům). Identifikační údaje o těchto dodavatelích jsou uvedeny v pokynech k zájezdu/SCR, případně je obdrží zákazník nejpozději během zájezdu/SCR. Pokud se zájezdová destinace nachází mimo země Evropského hospodářského prostoru, bere zákazník na vědomí, že jeho osobní údaje budou poskytnuty příjemcům osobních údajů v této třetí zemi (zejména hotelům a zahraničním partnerským CK) či v jiné třetí zemi (zejména leteckým společnostem).
3. Zákazník bere na vědomí, že CK bude zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa za účelem zasílání obchodních sdělení. Obchodní sdělení je CK oprávněna zasílat e-mailem či poštou. Proti zasílání obchodních sdělení může zákazník vznést kdykoliv námitku, a to buď na adrese CK nebo e-mailem zaslaným na e-mail: ck@intertrans.cz . V tomto případě nebude CK zákazníkovi dále zasílat obchodní sdělení, ani jinak zpracovávat jeho osobní údaje zákazníka pro účely přímého marketingu.
4. Zákazník souhlasí s tím, že CK může pořizovat fotografie jeho osoby během zájezdu/SCR a k použití těchto fotografií v rámci propagačních materiálů CK, a to jak v hmotné podobě, tak na webových stránkách.                                                                           
5. Výše uvedená ustanovení platí přiměřeně i ve vztahu k osobám, v jejichž prospěch zákazník smlouvu/SCR uzavřel (spolucestující). Uzavřením smlouvy zákazník prohlašuje, že je oprávněn souhlasy za spolucestující osoby udělit, a to ať už na základě smluvního či jiného zastoupení.
6. Zákazník bere na vědomí, že jako subjekt údajů má zejména následující práva:
a) Souhlas s pořizováním fotografií může kdykoliv odvolat, a to podáním zaslaným CK, a to buď na adresu CK nebo e-mailem.
b) Požadovat od CK přístup k osobním údajům týkajících se jeho osoby, jejich opravu nebo výmaz, může požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, vznášet námitky proti zpracování osobních údajů, jakož i práva na přenositelnost údajů.
c) Požadovat, aby CK omezila zpracování jeho osobních údajů, pokud (i) zákazník popírá přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce ověřil přesnost jeho osobních údajů; (ii) zpracování jeho osobních údajů bylo protiprávní, ale nepožádá o výmaz osobních údajů, ale o omezení jejich použití; (iii) CK již nepotřebuje jeho osobní údaje pro účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků; nebo (iv) zákazník vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to do doby než bude ověřeno, zda oprávněné důvody CK převažují nad oprávněnými důvody zákazníka. Pokud bylo omezeno zpracování osobních údajů zákazníka, mohou být jeho údaje zpracovány, s výjimkou uložení, pouze s jeho souhlasem.
d) Právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
e) Získat od CK kdykoliv potvrzení, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, je CK povinna mu na žádost poskytnout následující informace a vydat mu kopii zpracovávaných osobních údajů: (i) účel zpracování; (ii) kategorie osobních údajů, které zpracovává, (iii) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým jeho osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; (iv) plánovanou dobu, po kterou budou jeho osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; (v) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se zákazníka nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování.

BOD 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Právní vztahy a vzájemná práva a povinnosti CK a zákazníka, které neupravují tyto Všeobecné podmínky, se řídí obecně závaznými právními předpisy na daný vztah se vztahující, především pak ustanoveními zákona č. 159/1999 Sb. a Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.
2. Tyto Všeobecné podmínky a Důležité informace jsou výlučným vlastnictvím CK INTERTRANS, jakékoliv převzetí a kopírování je možné pouze se souhlasem CK INTERTRANS.
3. Tyto Všeobecné podmínky a Důležité informace vstupují v platnost dne 15. 7. 2019 a vztahují se na všechny zájezdy i jednotlivé služby v cestovním ruchu zajišťované CK INTERTRANS z katalogu ZIMA 2020.

CK INTERTRANS s. r. o.